Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Εσθονία

Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει στην εξεύρεση διαμεσολαβητή στην Εσθονία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Προς το παρόν η Εσθονία δεν διαθέτει εθνικό δικτυακό τόπο ή βάση δεδομένων σχετικά με διαμεσολαβητές. Κατ’ εφαρμογή του νόμου περί συμβιβασμού, οποιοσδήποτε πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο μπορεί να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής. Δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με το νόμο περί συμβιβασμού, τα εξής πρόσωπα μπορούν να γίνουν διαμεσολαβητές:

  1. φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα μέρη ανέθεσαν να διεξαγάγει τη διαδικασία συμβιβασμού και να συνδράμει στην επίλυση της διαφοράς. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να ενεργήσει μέσω ενός νομικού προσώπου με το οποίο διατηρεί εργασιακή ή άλλη συμβατική σχέση.
  2. δικηγόρος - ο κατάλογος των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου της Εσθονίας διατίθεται στον δικτυακό τόπο του
  3. συμβολαιογράφος - κατάλογος των συμβολαιογραφικών γραφείων διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.
  4. στην περίπτωση που ορίζεται στο νόμο περί συμβιβασμού, όργανο συμβιβασμού της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ορισμένες διαφορές που σχετίζονται με δικαιώματα δημιουργού (πρβλ. νόμο περί δικαιωμάτων δημιουργού) επιλύονται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε θέματα δημιουργού, η οποία έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρόλο που η έννοια του «διαμεσολαβητή» (ombudsman) δεν συναντάται στο νόμο περί του Επιτρόπου Δικαιοσύνης, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης εκτελεί επίσης καθήκοντα διαμεσολαβητή, ελέγχοντας κατά πόσο τα κυβερνητικά όργανα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, καθώς και τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, και ελέγχοντας επίσης τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους ιδιωτικούς οργανισμούς που εκτελούν δημόσια καθήκοντα. Από το 2011 ο Επίτροπος Δικαιοσύνης εκτελεί επίσης καθήκοντα διαμεσολαβητή για τους ανηλίκους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται επίσης στον δικτυακό τόπο του Επιτρόπου Δικαιοσύνης.

Η επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών υπόκειται στην αρμοδιότητα του Εθνικού Διαμεσολαβητή, ενώ περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις ακόλουθες μη κυβερνητικές οργανώσεις:

  • H Εσθονική Ένωση Διαμεσολαβητών παρέχει σχετική πληροφόρηση στα εσθονικά και στα αγγλικά. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Anneli Liivamägi.
  • Η Εσθονική Ένωση για την Παιδική Πρόνοια είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που υποστηρίζει τα δικαιώματα των παιδιών. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της, παρέχει συμβουλές σε γονείς που επιθυμούν να χωρίσουν ενθαρρύνοντάς τους να καταφύγουν στη διαδικασία του συμβιβασμού προκειμένου να προστατέψουν τα συμφέροντα των παιδιών τους. Η Ένωση οργανώνει επίσης σεμινάρια κατάρτισης στον τομέα της οικογενειακής διαμεσολάβησης.
  • H Εσθονική Ένωση Ασφαλίσεων έχει θεσπίσει ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και ασφαλιστών ή ασφαλιστικών πρακτόρων.
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/04/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.