Διαμεσολαβητές

Λιθουανία

Η Λιθουανία δεν διαθέτει κεντρικό φορέα αρμόδιο για τη διαμεσολάβηση. Οι εργασίες σύστασης συναφούς φορέα θα ξεκινήσουν μόλις εφαρμοστεί η οδηγία 2008/52/ΕΚ.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Λιθουανία

Στη Λιθουανία είναι δυνατή τόσο η δικαστική όσο και η εξωδικαστική διαμεσολάβηση. Υπηρεσίες εξωδικαστικής διαμεσολάβησης παρέχονται συνήθως από δικηγόρους.

Η δικαστική διαμεσολάβηση αποτελεί διαδικασία επίλυσης διαφορών η οποία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους διαδίκους υποθέσεων αστικού δικαίου να επιλύσουν ειρηνικά τη διαφορά τους μέσω ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών (ενδιάμεσων).

Η δικαστική διαμεσολάβηση πραγματοποιείται από τους διαμεσολαβητές. Πρόκειται για ειδικά καταρτισμένους δικαστές, δικαστικούς βοηθούς ή άλλα κατάλληλα ειδικευμένα πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων έχουν περιληφθεί στον κατάλογο των διαμεσολαβητών. Κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Ιανουαρίου 2011, το Δικαστικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η δικαστική διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο σύνολο των δικαστηρίων της Λιθουανίας και ότι η εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να είναι διαθέσιμη ανεξαρτήτως περιφέρειας.

Η δικαστική διαμεσολάβηση είναι υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν. Επιπλέον, η επιλογή της δικαστικής διαμεσολάβησης για την επίλυση αστικής διαφοράς εξοικονομεί πολύ κόπο και χρόνο που ειδάλλως χάνονται σε δικαστικές διαμάχες. Εξοικονομούνται επίσης χρήματα, δεδομένου ότι επιστρέφεται το 75% των δικαστικών εξόδων, όταν η δικαστική διαμεσολάβηση καταλήξει σε φιλικό διακανονισμό.

Πρόταση για παραπομπή υπόθεσης αστικού δικαίου σε δικαστική διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει από τον προεδρεύοντα δικαστή. Καθένας από τους διαδίκους της υπόθεσης μπορεί να εκφράσει σχετική επιθυμία. Κατά την παραπομπή διαφοράς σε δικαστική διαμεσολάβηση, ο δικαστής εξηγεί στους διαδίκους την έννοια της διαδικασίας δικαστικής διαμεσολάβησης. Ο διορισμός ή η αντικατάσταση διαμεσολαβητή αποφασίζεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, από τον επικεφαλής του τμήματος αστικών υποθέσεων του δικαστηρίου ή από δικαστή που ορίζουν οι ανωτέρω. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορούν να διοριστούν δύο διαμεσολαβητές. Κατά τον διορισμό διαμεσολαβητή, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των διαδίκων που υποβάλλουν την αίτηση ή συναινούν στην παραπομπή της διαφοράς σε δικαστική διαμεσολάβηση.


Μόνον οι διάδικοι της υπόθεσης, τρίτα μέρη και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να συμμετέχουν σε δικαστική διαμεσολάβηση. Άλλα πρόσωπα η συμμετοχή των οποίων ενδέχεται να συμβάλει στην επίλυση της διαφοράς μπορούν επίσης να προσθέσουν τα ονόματά τους στην αίτηση ή συναίνεση είτε του ενός είτε του άλλου διαδίκου. Κατά τη διαδικασία δικαστικής διαμεσολάβησης δεν τηρούνται πρακτικά.

Οι διαδικασίες δικαστικής διαμεσολάβησης μπορούν να περατωθούν, εάν οι διάδικοι καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το αντικείμενο της διαφοράς και υπογράψουν δικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος στη συνέχεια εγκρίνεται από τον προεδρεύοντα δικαστή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.