Διαμεσολαβητές

Μάλτα

Αυτή η ενότητα της δικτυακής πύλης θα σας βοηθήσει να βρείτε διαμεσολαβητή στη Μάλτα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Μάλτα;

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης της Μάλτας παρέχει στα μέρη κατάλογο διαμεσολαβητών δεόντως διαπιστευμένων από το Κέντρο. Τόσο σε περίπτωση εκούσιας διαμεσολάβησης όσο και σε περίπτωση υπόθεσης διαμεσολάβησης που παραπέμπεται στο Κέντρο από το δικαστήριο ή από τον νόμο, τα μέρη της διαφοράς επιλέγουν διαμεσολαβητή από τον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που επιλέγεται είναι αποδεκτό από όλα τα μέρη. Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο διαμεσολαβητή που να είναι αποδεκτός από όλα τα μέρη, το κέντρο ορίζει ως διαμεσολαβητή το πρόσωπο το όνομα του οποίου είναι επόμενο στον κατάλογο των εγκεκριμένων διαμεσολαβητών.

Στο πλαίσιο της οικογενειακής διαμεσολάβησης, τα μέρη μπορούν να επιλέξουν, με κοινή συναίνεση, διαμεσολαβητή της επιλογής τους από κατάλογο προσώπων που ορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης για τον σκοπό αυτόν (οπότε τα μέρη αναλαμβάνουν τα ίδια τα έξοδα της διαμεσολάβησης) ή, εναλλακτικά, το δικαστήριο διορίζει διαμεσολαβητή, εκ περιτροπής, από τον κατάλογο των προσώπων που ορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης για να ενεργούν ως διαμεσολαβητές που διορίζονται από το δικαστήριο (περίπτωση κατά την οποία η αμοιβή που οφείλεται στους διαμεσολαβητές καταβάλλεται από τον γραμματέα των αστικών δικαστηρίων).

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μητρώο. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευθείτε τη σχετική σελίδα του ιστοτόπου του Κέντρου ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο μέσω του Registrar at the Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον γραμματέα στο τηλέφωνο + 356 23279220 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mediation.mt.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.