Διαμεσολαβητές

Ισπανία

Το παρόν τμήμα της πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Ισπανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση;

Το μητρώο διαμεσολαβητών και φορέων διαμεσολάβησης έχει δημόσιο και ενημερωτικό χαρακτήρα και λειτουργεί με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην οποία παρέχεται δωρεάν πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στόχος του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε αυτό το μέσο επίλυσης διαφορών μέσω της δημοσιοποίησης των επαγγελματιών διαμεσολαβητών και των φορέων διαμεσολάβησης.

Πρόσβαση σε μηχανές αναζήτησης:

Ωστόσο, η εγγραφή των διαμεσολαβητών ή των φορέων διαμεσολάβησης στο μητρώο διαμεσολαβητών και φορέων διαμεσολάβησης δεν είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, είναι επίσης δυνατή η απευθείας αναζήτηση διαμεσολαβητή μέσω των φορέων διαμεσολάβησης, στους οποίους συγκαταλέγονται επαγγελματικές ενώσεις και τα εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά και ναυτιλιακά επιμελητήρια (cámaras de comercio, industria, servicios y navegación), πολλά από τα οποία έχουν δημιουργήσει κέντρα διαμεσολάβησης και παρέχουν τον κατάλληλο διαμεσολαβητή για την εκάστοτε υπόθεση. Υπάρχουν επίσης ενώσεις που ειδικεύονται στη διαμεσολάβηση (σε οικογενειακές υποθέσεις, αστικές υποθέσεις, εμπορικές υποθέσεις, γενικά), οι οποίες διευκολύνουν επίσης την πρόσβαση στη διαμεσολάβηση.

Σε περιπτώσεις όπου τα δικαστήρια παραπέμπουν σε διαμεσολάβηση, υπάρχουν δίαυλοι παραπομπής από τα δικαστήρια σε φορείς διαμεσολάβησης οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους και διευκολύνουν επίσης τα μέρη να αναζητήσουν κατάλληλο διαμεσολαβητή.

Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση, ανεξαρτήτως της ονομασίας με την οποία αναφέρεται, είναι ένα μέσο επίλυσης διαφορών, στο πλαίσιο του οποίου δύο ή περισσότερα μέρη προσπαθούν οικειοθελώς να καταλήξουν σε συμφωνία με την παρέμβαση διαμεσολαβητή ο οποίος ενεργεί με αμεροληψία και ουδετερότητα.

Διαμεσολαβητής

Οι διαμεσολαβητές μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα που απολαύουν όλων των πολιτικών δικαιωμάτων τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται απαγόρευση βάσει της νομοθεσίας στην οποία ενδεχομένως υπόκεινται κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Τα νομικά πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα διαμεσολάβησης, είτε πρόκειται για επαγγελματικές εταιρείες είτε για οποιαδήποτε άλλη εταιρεία προβλεπόμενη από τον νόμο, πρέπει να ορίσουν φυσικό πρόσωπο το οποίο να πληροί τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

Απαιτήσεις για την άσκηση καθηκόντων διαμεσολαβητή

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να διαθέτει επίσημο δίπλωμα πανεπιστημίου ή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και ειδική κατάρτιση για την άσκηση της διαμεσολάβησης, την οποία αποκτά με την παρακολούθηση ενός ή περισσότερων ειδικών μαθημάτων που διδάσκονται από κατάλληλα διαπιστευμένα ιδρύματα. Τα προσόντα αυτά ισχύουν για την άσκηση της δραστηριότητας του διαμεσολαβητή οπουδήποτε στην εθνική επικράτεια. Στην Ισπανία, η εν λόγω ειδική κατάρτιση του διαμεσολαβητή απαιτείται να έχει διάρκεια τουλάχιστον 100 ώρες και να επικαιροποιείται μέσω συνεχούς κατάρτισης.

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να συνάπτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή να παρέχει ισοδύναμη εγγύηση κάλυψης της αστικής ευθύνης που προκύπτει από τη δραστηριότητά του στις διαφορές στις οποίες εμπλέκεται.

Διαμεσολαβητής αφερεγγυότητας (mediador concursal)

Πρόκειται για φυσικό πρόσωπο το οποίο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την ιδιότητα του διαμεσολαβητή και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το άρθρο 27 παράγραφος 1 του νόμου περί αφερεγγυότητας προκειμένου να είναι διαχειριστής αφερεγγυότητας, μπορεί να διοριστεί υπό την ιδιότητα αυτή από συμβολαιογράφους ή υποθηκοφύλακες επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού διακανονισμού πληρωμών που προβλέπεται στον τίτλο X του νόμου 22 της 9ης Ιουλίου 2003 περί αφερεγγυότητας. Οι διαμεσολαβητές αφερεγγυότητας μπορούν επίσης να είναι νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργούν σε διαμεσολάβηση αφερεγγυότητας μέσω φυσικού προσώπου το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Οι διαμεσολαβητές αυτοί ορίζονται διαδοχικά από τον επίσημο κατάλογο διαμεσολαβητών, ο οποίος βρίσκεται στην πύλη της Επίσημης Εφημερίδας της Κυβέρνησης και καταρτίζεται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από το μητρώο διαμεσολαβητών και φορέων διαμεσολάβησης. Οι επιχειρηματίες μπορούν επίσης να ζητήσουν από τα εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά και ναυτιλιακά επιμελητήρια να τους ορίσουν επιτροπή διαμεσολάβησης, στην οποία θα συμμετέχει διαμεσολαβητής αφερεγγυότητας και η οποία θα ασκεί καθήκοντα παροχής βοήθειας κατά τη διαπραγμάτευση του εξωδικαστικού διακανονισμού.

Φορέας διαμεσολάβησης

Στους φορείς διαμεσολάβησης περιλαμβάνονται δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, ισπανικοί ή αλλοδαποί, και οργανισμοί δημοσίου δικαίου που έχουν ως στόχο την προώθηση της διαμεσολάβησης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη διαμεσολάβηση και τη διαχείρισή της, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού διαμεσολαβητών, και πρέπει να διασφαλίζουν τη διαφάνεια κατά τον εν λόγω διορισμό διαμεσολαβητών. Εάν στους σκοπούς τους περιλαμβάνεται και η διαιτησία, λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν τον διαχωρισμό μεταξύ των δύο δραστηριοτήτων.

Ο φορέας διαμεσολάβησης δεν μπορεί να παρέχει απευθείας την υπηρεσία διαμεσολάβησης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι ο ίδιος ο διαμεσολαβητής, αλλά εναπόκειται σ’ αυτόν να γνωστοποιήσει την ταυτότητα των διαμεσολαβητών που περιλαμβάνει και να ενημερώσει σχετικά με την κατάρτιση, την ειδικότητα και την εμπειρία τους, έτσι ώστε να βοηθήσει τα μέρη να επιλέξουν τον διαμεσολαβητή που θα τα βοηθήσει καλύτερα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.