En el ámbito de la justicia civil, los procesos y procedimientos pendientes iniciados antes del final del período transitorio proseguirán con arreglo a la legislación de la UE. El Portal de e-Justicia mantendrá la información relativa al Reino Unido, sobre la base de un acuerdo mutuo con este país, hasta el final de 2022.

Mediátori

Inglaterra y Gales

V tejto časti získate informácie, ako nájsť mediátora v Anglicku a vo Walese.

Contenido facilitado por
Inglaterra y Gales

Ako nájsť mediátora v Anglicku a vo Walese

Národný mediačný zoznam

Mediátora pre občianskoprávne spory môžete nájsť prostredníctvom  Online zoznamu pre mediáciu občianskoprávnych sporov, ktorý poskytuje informácie v oblastiach:

  • mediácia
  • služby
  • ceny.

Online zoznam pre mediáciu občianskoprávnych sporov vlastní a vedie ministerstvo spravodlivosti. Poskytovatelia mediačných služieb, ktorí sú zahrnutí v zozname, sú akreditovaní Radou pre mediáciu v občianskoprávnych sporoch (Civil Mediation Council).

Zoznam pre mediáciu rodinných sporov

Cieľom Online zoznamu pre mediáciu rodinných sporov je pomôcť stránkam sporu nájsť mediátorov v mieste bydliska. Strany, ktoré sú oprávnené na právnu pomoc (financovanú z verejných zdrojov) a ktoré chcú získať dodatočné informácie o mediátoroch v mieste bydliska, môžu sa takisto obrátiť na linku pomoci Komunitného právneho poradenstva  - telefónne číslo: 0845 345 4345 minicom: 0845 609 6677, textový telefón: „legalaid“ (právna pomoc) a Vaše meno na čísle 80010.  Poradenstvo poskytuje takisto Online poradenská služba komunitného právneho poradenstva.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do Online zoznamu pre mediáciu občianskoprávnych sporov, Online zoznamu pre mediáciu rodinných sporov a Online poradenskej služby komunitného právneho poradenstva je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Online zoznam pre mediáciu občianskoprávnych sporov, Online zoznam pre mediáciu rodinných sporov, Kontrola, či môžete získať právnu pomocOnline poradenská služba komunitného právneho poradenstva

Posledná aktualizácia: 12/06/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.