Vahendajad

Austria

See leht on abiks Austrias vahendaja leidmisel.

Sisu koostaja:
Austria

Kuidas leida vahendaja Austrias?

Austria föderaalsel justiitsministeeriumil on nimekiri registreeritud vahendajatest, kes vastavad kohustuslikele nõuetele.

Loodud on spetsiaalne veebileht, millele pääseb ligi ka justiitsministeeriumi veebisaidilt.

Veebisaidil on esitatud nii üldist teavet kui ka

 • vahendajate nimekiri,
 • vahendajaid koolitavate organisatsioonide nimekiri,
 • kursuste nimekiri.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Veebileht on avalik ja juurdepääs sellele on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Austrias?

Veebilehel saab vahendajate nimekirja filtreerida

 • nime,
 • sihtnumbri,
 • liidumaa järgi.

Vahendajaid saab otsida järgmiste kriteeriumide järgi:

 • ees- ja perekonnanimi,
 • sihtnumber,
 • liidumaa,
 • riik,
 • pädevusvaldkond,
 • töökeeled.

Kõiki neid otsingukriteeriume saab ka kombineerida.

Seotud lingid

Vahendajad Austrias

Viimati uuendatud: 08/09/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.