Vahendajad

Belgia

Sellel lehel aidatakse teil leida vahendajat Belgias.

Sisu koostaja:
Belgia

Kuidas leida vahendajat Belgias?

Vahendaja leidmiseks Belgias võib kasutada järgmisi veebisaite:

Föderaalse justiitsministeeriumi veebisaidi vahendust puudutavast osast leiate järgmise teabe:

 • vahenduse tutvustus
 • vahendaja
 • vahenduse kulg
 • pärast vahendust
 • vahenduse kulud
 • link vahendust käsitlevale brošüürile
 • kasulikud aadressid ja lingid.

Föderaalse vahenduskomisjoni veebisaidilt leiate järgmise teabe:

 • föderaalne vahenduskomisjon
 • konfliktide lahendamine
 • vahendus
 • vahendaja
 • õigusnormid
 • kasulikud lingid, sealhulgas teabelehed, mis puudutavad perelepitust, vahendust töötülide korral või vahendust tsiviil- ja kaubandusasjades.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuline?

Ei, andmebaasiga saab tutvuda tasuta.

Vahendaja otsimine Belgias?

Belgias on võimalik vahendajat otsida vahendajate nimekirjast järgmiste kriteeriumide alusel:

 • piirkond
 • vahendamise valdkond
 • õigusabi
 • kutseala
 • kasutatav(ad) keel(ed)
 • perekonnanimi või eesnimi
 • sihtnumber.

Seotud lingid

Föderaalne justiitsministeerium

Vahendus kohtu alternatiivina

Vahendajate nimekiri

Viimati uuendatud: 18/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.