Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Vahendajad

Bulgaaria

Käesolevas rubriigis esitatakse teave, kuidas leida Bulgaarias vahendaja.

Sisu koostaja:
Bulgaaria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kuidas leida vahendaja Bulgaarias?

Justiitsministeerium peab Ühtset vahendajate registrit.

Register sisaldab järgmist teavet:

  • Vahendajana registreeritud isikute andmed – haridus, keelteoskus ja vahenduse alane kvalifikatsioon
  • Vahendaja kontaktandmed – töökoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress

Peale selle peab justiitsministeerium nende organisatsioonide registrit, mis on saanud heakskiidu tegeleda vahendajate koolitusega.

Registri kanded põhinevad järgmistel õigusaktidel:

  • vahendusmenetluse seadus
  • 15. märtsi 2007. aasta määruses nr 2 (välja andnud justiitsministeerium) sätestatakse vahendaja koolitusega tegelevate asutuste heakskiitmise tingimused ja kord; koolituse nõuded; vahendajate sisestamine ühtsesse vahendajate registrisse ja kustutamine registrist ning vahendajate ülesannete täitmise menetlus- ja eetikaeeskirjad.

Kas juurdepääs Bulgaaria vahendajate registrile on tasuta?

Bulgaaria ühtsele vahendajate register on tasuta kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidilt. Üksikisikud ja organisatsioonid, kes soovivad, et neid kantakse vahendajatele koolitust pakkuvate organisatsioonide nimekirja, peavad maksma tasu.

Kuidas otsida vahendajat Bulgaarias?

Justiitsministeeriumi veebisaidilt on võimalik leida nende isikute täielik nimekiri, kes on saanud vahenduse alase väljaõppe ja on pädevad teostama vahendusmenetlust Bulgaaria Vabariigis. Vahendajaid saab otsida elukoha ja vahendusvaldkonna järgi (nt vahendus kaubandus-, äri- ja perekonnaasjades).

Esitatud on kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress. Täiendava teabe saamiseks võite pöörduda vahendajate registri töötajate poole.

Viimati uuendatud: 09/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.