Vahendajad

Bulgaaria

Sellel teabelehel selgitatakse, kuidas leida lepitajat Bulgaarias.

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Kuidas leida lepitajat Bulgaarias?

Justiitsministeerium peab ühtset lepitajate registrit.

Register sisaldab järgmist teavet:

  • lepitajana registreeritud isikute andmed: haridus, keeleoskus ja lepitusalane lisakvalifikatsioon;
  • lepitaja kontaktandmed: töökoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Peale selle peab justiitsministeerium nende organisatsioonide nimekirja, mis on heaks kiidetud pakkuma lepitajate koolitust.

Registri ja organisatsioonide nimekirja kanded põhinevad järgmiste õigusaktide sätetel:

  • lepitusmenetluse seadus;
  • 15. märtsi 2007. aasta määruses nr 2 (mille on vastu võtnud justiitsminister) on sätestatud lepitajate koolitust pakkuvate organisatsioonide heakskiitmise tingimused ja kord, lepitajate koolituse nõuded, lepitajate ühtsesse lepitajate registrisse kandmise ja sealt kustutamise kord ning lepitajate tegevust reguleerivad menetlus- ja eetikanormid.

Kas juurdepääs Bulgaaria lepitajate registrile on tasuta?

Bulgaaria ühtne lepitajate register on tasuta kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil. Üksikisikud ja organisatsioonid, kes soovivad, et neid kantaks lepitusalast koolitust pakkuvate organisatsioonide nimekirja, peavad selle eest maksma.

Kuidas otsida lepitajat Bulgaarias?

Justiitsministeeriumi veebisaidilt leiab nende isikute täieliku nimekirja, kes on saanud lepitusalase väljaõppe ja on volitatud teostama lepitusmenetlust Bulgaaria Vabariigis. Lepitajaid saab otsida koolitusorganisatsiooni, hariduse, võõrkeeleoskuse ja lepitusvaldkonna järgi (nt lepitus kaubandus-, äri- või perekonnaasjades).

Esitatud on kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress, mille abil saab nendega ühendust võtta, et küsida vajalikku lisateavet.

Viimati uuendatud: 29/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.