Vahendajad

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Vastavalt lepitusseadusele (Narodne novine (NN; Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 18/11) ja lepitajate registrit käsitlevatele õigusnormidele ning lepitusasutuste ja lepitajate akrediteerimise standarditele (NN nr 59/11) peab lepitajate registrit justiitsministeerium.

Lepitaja otsing

Kohtuvälise lepituse menetlusi on palju aastaid väga edukalt korraldanud Horvaatia Kaubanduskoja, Horvaatia Käsitöönduse Koja ja Horvaatia Tööandjate Liidu lepituskeskused ning Horvaatia Lepitusühendus, Horvaatia Advokatuur, Horvaatia Kindlustusamet ja Horvaatia Vabariigi Sotsiaalpartnerlusamet. Lepitus valitud lepitajaga võib siiski toimuda ka väljaspool nimetatud keskusi.

Viimati uuendatud: 18/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.