Vahendajad

Tšehhi

Sellel lehel aidatakse leida lepitaja Tšehhi Vabariigis.

Sisu koostaja:
Tšehhi

Leia lepitaja Tšehhi Vabariigis

2012. aastal jõustus lepitusmenetluse seadus. Sellega kehtestati avalik lepitajate loetelu, millesse on kantud kõik isikud, kellel on luba lepitajana tegutseda. Lepitajate loetelu haldab Tšehhi Vabariigi justiitsministeerium.

Kas juurdepääs Tšehhi Vabariigi lepitajate andmebaasile on tasuta?

Jah, lepitajate andmebaasi saab kasutada tasuta.

Kuidas otsida lepitajat Tšehhi Vabariigis?

Tšehhi Vabariigi justiitsministeerium haldab loetelu lepitajatest, kes on registreeritud vastavalt lepitusmenetluse seadusele nr 202/2012.

Viimati uuendatud: 09/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.