Vahendajad

Eesti

See osa aitab leida vahendaja Eestis.

Sisu koostaja:
Eesti

Eestil ei ole üldist riiklikku vahendajaid käsitlevat veebilehte ega andmebaasi. Lepitusseaduse kohaselt on lepitajana tegutsemine vaba ja avatud igaühele, kes vastab lepitusseaduses sätestatud tingimustele. Riiklik kontroll lepitaja tegevuse üle puudub.

Lepitusseaduse kohaselt on lepitajaks:

  1. füüsiline isik, kellele pooled on teinud ülesandeks viia läbi lepitusmenetlus ja aidata lahendada vaidlusalune küsimus. Lepitaja võib tegutseda juriidilise isiku kaudu, olles sellega töö- või muus lepingulises suhtes;
  2. vandeadvokaat – advokatuuri kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav advokatuuri veebilehel;
  3. notar – Notarite Koja veebilehel on kättesaadav notaribüroode nimekiri;
  4. lepitusseaduses sätestatud juhul riigi või kohaliku omavalitsuse lepitusorgan.

Teatud autoriõigusega seotud vaidlusi (vt autoriõiguse seadus) lahendab lepitajana autoriõiguse asjatundjate komisjon, mis on loodud justiitsministeeriumi juurde.

Kuigi õiguskantsleri seadus ei kasuta ombudsmani (õigusvahemees) mõistet, täidab õiguskantsler ka ombudsmani funktsioone, kontrollides, kas riigiasutus järgib isikute põhiõigusi ja vabadusi ning hea halduse tava ning kontrollides ka kohalikke omavalitsusi, avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid ja avalikke ülesandeid täitvaid eraõiguslikke isikuid. 2011. aastast täidab õiguskantsler lapse õiguste konventsiooni artikli 4 alusel ka lasteombudsmani ülesandeid. Täiendavat informatsiooni saab Õiguskantsleri Kantselei veebilehelt.

Kollektiivse töötüli lepitamisega tegeleb riiklik lepitaja ja täiendavat informatsiooni saab tema veebilehelt.

Ühendust võib võtta ka järgmiste valitsusväliste organisatsioonidega:

  • Eesti Lastekaitse Liit on lapse õiguste tagamist toetav mittetulundusühendus. Muu tegevuse hulgas antakse nõu vanematele, kes valivad lahuselu või soovivad abielu lahutada, julgustades neid oma laste huvide kaitseks kasutama lepitajate teenuseid. Liit on korraldanud koolitusi perelepituse teemal.
  • Eesti Kindlustusseltside Liit on moodustanud kindlustuslepitusorgani, mis tegeleb kindlustusvaidluste kohtuvälise menetlemisega. Formaalselt on tegemist lepitaja ja mitte lepitusorganiga lepitusseaduse tähenduses.
  • Eesti Liikluskindlustuse Fond on moodustanud liikluskindlustuse lepitusorgani, mis tegeleb liikluskindlustuse vaidluste kohtuvälise lahendamisega. Formaalselt on tegemist lepitaja ja mitte lepitusorganiga lepitusseaduse tähenduses.
  • Eestis koondavad perelepitajaid hetkel Eesti Lepitajate Ühing ja Lepituse Instituut.
Viimati uuendatud: 28/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.