Vahendajad

Soome

See osa aitab teil leida vahendaja Soomes.

Sisu koostaja:
Soome

Kuidas leida vahendajat Soomes?

Soomes on olemas kriminaal- ja tsiviilasjades pakutavat lepitust (Rikos- ja riita-asioiden sovittelusta) puudutav ametlik veebisait ja seda haldab Soome tervise- ja heaoluinstituut (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL).

Sellel saidil on esitatud teave lepituse kohta kriminaalasjades.

Veebisaidilt leiab ka lepitusbüroode nimekirja.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs kriminaal- ja tsiviilasjades pakutavat lepitust puudutavale veebisaidile on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Soomes?

Otsida saab Soome tervise- ja heaoluinstituudi veebisaidilt.

Lingid

Tervise- ja heaoluinstituut

Viimati uuendatud: 27/10/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.