Vahendajad

Saksamaa

Sellelt lehelt saate abi, kui otsite Saksamaal vahendajat.

Sisu koostaja:
Saksamaa

Kuidas leida Saksamaal vahendaja?

Vaidluse pooli, kes soovivad kasutada vahendaja abi, toetavad praegu mitmesugused kutseliidud.

Järgnevalt on nimetatud mõned suuremad (loetelu ei ole seega täielik):

Lisaks leidub internetis eraõiguslike vahendajate loendeid, mida võib leida otsingufunktsiooniga, nt veebisaidil

(lingitud veebisaitide täielikkuse, õigsuse ja ajakohasuse kohta andmed puuduvad).

Saksamaal pakutava vahenduse põhjaliku ülevaate leiab Saksamaa vahenduse sihtasutuse kodulehelt aadressil: https://stiftung-mediation.de/, samuti nende lehel: https://streit-ende.de/

Kas vahendajate andmebaasiga saab tutvuda tasuta?

Jah

Kuidas Saksamaal vahendajat otsida?

Vahendajat saab otsida nime, asukoha, kindla valdkonna või postiindeksi järgi.

Lingid

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Bundesverband Mediation e.V.

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Centrale für Mediation GmbH & Co.KG

Deutscher Anwaltverein

mediator-finden.de

Mediatorbase

Viimati uuendatud: 17/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.