Vahendajad

Kreeka

Sellel lehel aidatakse leida Kreekas vahendaja.

Sisu koostaja:
Kreeka

Kuidas leida Kreekas vahendaja?

Sertifitseeritud vahendajate ja vahendajate koolitamisega tegelevate organisatsioonide nimekirjad, samuti osutatavaid teenuseid käsitlev teave on esitatud justiitsministeeriumi veebisaidil rubriigis „Vahendus“.

Lisaks leiab teavet tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta tarbijakaitse ombudsmani veebisaidilt.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs eespool nimetatud veebisaitidele on tasuta.

Seonduvad lingid

Justiitsministeerium

Tarbijakaitse ombudsman

Tööhõive- ja sotsiaalkindlustusministeerium

Kreeka vahenduse ja vahekohtumenetluse keskus

Viimati uuendatud: 16/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.