Vahendajad

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

Iirimaa vahendajate instituudil> (Mediators Institute of Ireland, MII) on vahendajate veebipõhine andmebaas mitmesuguste valdkondade kohta, kus võib vaja olla vahendajat. Nende valdkondade hulka kuuluvad tsiviil- ja kaubandus-, perekonna-, põllumajandus-, kindlustus-, keskkonna- ja tervishoiuvaldkond.

MII eesmärgid on:

  • esindada vahendaja kutsetegevust riiklikul tasandil;
  • toetada MII liikmeid parima võimaliku professionaalse vahenduse pakkumisel;
  • edendada ja tutvustada vahenduse positiivset mõju Iiri ühiskonnale;
  • jälgida ja parandada pidevalt MII vahendajate koolitust ja reguleerimist;
  • säilitada kõigis vahenduse valdkondades kõrgeimad kutsestandardid;
  • püüda saavutada vahenduse valdkonnas tipptase ja selle saavutamist edendada.

Aadress:

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Kontaktandmed:

Telefon: 01 6099190

E-post: info@themii.ie

Viimati uuendatud: 18/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.