Vahendajad

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Sertifitseeritud lepitajate nimekiri koos nende kontaktandmetega leiab sertifitseeritud lepitajate kogu veebisaidilt. Lepitajat saab valida järgmiste kriteeriumide järgi:

  • tegevusvaldkond
  • tegevuspiirkond
  • keel

Lingid

Sertifitseeritud lepitajate kogu

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.