Vahendajad

Leedu

Vahenduse eest vastutavat keskasutust Leedus ei ole. Kui direktiiv 2008/52/EÜ on rakendunud, alustatakse selles valdkonnas tööd.

Sisu koostaja:
Leedu

Kuidas leida vahendaja Leedus?

Leedus saab valida kohtuliku ja kohtuvälise vaheduse vahel. Kohtuvälist vahendust pakuvad tavaliselt juristid.

Kohtulik vahendus on vaidluse lahendamise menetlus, mis aitab tsiviilasja pooltel lahendada vaidlus rahumeelselt ühe või mitme vahendaja vahendusel.

Kohtulikku vahendust toimetavad vahendajad. Need on eriväljaõppega kohtunikud, kohtunikuabid või muu sobiva kvalifikatsiooniga isikud, kelle nimed on kantud kohtuvahendajate loetellu. 28. jaanuari 2011. aasta koosolekul leppis kohtunõukogu kokku, et kohtulikku vahendust tsiviilasjades võiks hakata pakkuma kõikides Leedu kohtutes ja et see teenus peaks piirkonnast sõltumata kättesaadav olema.

Kohtulikku vahendust pakutakse tasuta, lisaks hoiab tsiviilasja lahendamine kohtuliku vahenduse kaudu kokku palju aega ja pingutusi, mida muidu kohtuvaidluses oleks kulutatud. Kokku hoitakse ka raha, sest 75 % kohtulõivudest makstakse kohtuliku vahenduse käigus kokkuleppe saavutamise korral tagasi.

Eesistuv kohtunik võib teha ettepaneku saata asi kohtulikule vahendusele. Soovi kohtulikuks vahenduseks võib avaldada ükskõik kumb menetluspool. Kui kohtunik saadab asja kohtulikule vahendusele, selgitab ta pooltele vahenduse põhimõtteid. Vahendaja määramise või asendamise otsustab kohtu esimees, kohtu tsiviilkolleegiumi juhataja või nende määratud kohtunik. Vajaduse korral võib määrata kaks vahendajat. Vahendaja määramise korral tuleb arvesse võtta kohtulikku vahendamist taotlevate või sellega nõustuvate poolte arvamust.


Kohtulikus vahenduses võivad osaleda vaid menetluspooled, kolmandad isikud ja nende esindajad. Muud isikud, kelle osalus võiks aidata vaidlust lahendada, võivad ka esitada oma nimed vahendust taotleva või sellega nõusoleva poole taotluse juurde. Kohtuliku vahenduse menetlust ei protokollita.

Kohtuliku vahenduse menetluse võib lõpetada, kui pooled jõuavad vaidlusaluses küsimuses kokkuleppele ja kirjutavad alla kohtulikule kokkuleppele, mille seejärel kinnitab eesistuv kohtunik.

Viimati uuendatud: 21/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.