Vahendajad

Luksemburg

Sellel lehel aidatakse teil leida vahendajat Luksemburgis.

Sisu koostaja:
Luksemburg

Kuidas leida vahendajat Luksemburgis?

Vahendajate registreid haldavad järgmised eraõiguslikud organisatsioonid:

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, see on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Luksemburgis?

Võib tutvuda järgmiste eraõiguslike organisatsioonide hallatavate vahendajate nimekirjadega ja neid sealt otsida:

Kasulikud lingid

Luksemburgi vahendajate ühendus

Tsiviil- ja kaubandusküsimuste vahenduskeskus

Vahenduskeskus

Perenõustamis- ja perevahenduskeskus

Justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 08/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.