Vahendajad

Malta

Sellel teabelehel aidatakse teil leida lepitajat Maltal.

Sisu koostaja:
Malta

Kuidas leida lepitaja Maltal?

Malta lepituskeskus annab pooltele keskuse poolt nõuetekohaselt volitatud lepitajate nimekirja. Nii vabatahtliku lepituse kui ka lepitusjuhtumi puhul, mille suunab keskusesse kohus või seadus, valivad vaidluse pooled lepitaja volitatud lepitajate nimekirjast, tingimusel et valitud isik on neile kõigile vastuvõetav. Kui pooled ei jõua neile kõigile vastuvõetava lepitaja suhtes kokkuleppele, määrab keskus lepitajaks isiku, kes on heakskiidetud lepitajate nimekirjas järgmine.

Perelepituse korral võivad pooled vastastikusel kokkuleppel valida meelepärase lepitaja justiitsministri poolt selleks otstarbeks määratud isikute nimekirjast (sel juhul kannavad lepitusmenetluse kulud pooled ise) või teise võimalusena nimetab kohus lepitaja järjekorra alusel nende isikute nimekirjast, kelle justiitsminister on määranud kohtu nimetatavaks lepitajaks (sel juhul maksab lepitaja tasu tsiviilkohtu sekretär).

Elektrooniline register praegu puudub. Ent kui soovite saada lisateavet, võite tutvuda keskuse veebisaidi asjakohase leheküljega või võtta keskusega ühendust Malta lepituskeskuse sekretäri kaudu aadressil 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Saate sekretäriga ühendust võtta telefonil +356 23279220 või e-posti aadressil info@mediation.mt.

Viimati uuendatud: 28/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.