Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Vahendajad

Holland

See leht aitab teil leida vahendaja Madalmaades.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kuidas leida vahendajat Madalmaades?

Madalmaades on mitu vahendajate (edaspidi „lepitajate“) registrit (mis on eraregistrid). Nende kvaliteedi tagamist ei ole seaduses sätestatud. Ühte peamist registrit peab Madalmaade lepitajate liit (Mediatorsfederatie Nederland, MfN). Lisaks sellele on olemas ka ADRi rahvusvaheline register (ADR – alternatiivne vaidluste lahendamine).

Liit pakub ka lepitust ja lepitajaid puudutavat erapooletut teavet ja kvaliteeditagamist riigi tasandil. Liidus registreeritud lepitajad on koolitatud ja pädevad tegutsema kooskõlas Madalmaade lepitajate liidu nõuetega (MfN-Mediationreglement). Nad on ka seotud liidu kvaliteeditagamissüsteemiga. Liidu lepitajatega seotud kaebusi lahendab lepitajate kvaliteedi sihtasutus (Stichting Kwaliteit Mediators).

Õigusabiamet (Raad voor Rechtsbijstand) peab eriregistrit lepitajatest, kes võivad tegeleda vaidlustega, mille jaoks on antud tasuta õigusabi.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Madalmaades?

Registritest saab otsida eri otsingukriteeriumide järgi. Näiteks võite otsida lepitajat, kellel on eriteadmised mõnes konkreetses tegevusvaldkonnas, või lepitajat, kes töötab mõnes konkreetses piirkonnas.

Lingid

Madalmaade lepitajate liit

ADRi register

Lepitajate kvaliteedi sihtasutus

Õigusabiameti register

Viimati uuendatud: 20/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.