Mediatori

Poola

Sisu koostaja:
Poola

Kā atrast mediatoru Polijā

To iestāžu un personu sarakstus, kuras ir pilnvarotas veikt mediāciju tiesvedībā (“pastāvīgo mediatoru saraksti”), uztur apgabaltiesu priekšsēdētāji, un tie atrodami šo tiesu tīmekļa vietnēs. Mediatorus iekļauj sarakstos un svītro no tiem attiecīgās apgabaltiesas priekšsēdētājs.

Parasti mediatori specializējas konkrētos mediācijas veidos: mediācija civillietās (mediācija komerclietās, mediācija ģimenes lietās, mediācija darba tiesību jomā utt.), mediācija krimināllietās, lietās, kurās iesaistīti nepilngadīgie, utt.

Ņemot vērā pastāvošo tiesisko regulējumu, nav viena centrāla mediatoru reģistra. Tieslietu ministrija pašlaik īsteno projektu “Strīdu alternatīvas izšķiršanas metožu veicināšana, uzlabojot mediatoru prasmes, izveidojot Valsts mediatoru reģistru un veicot informatīvus pasākumus”. Viens no šā projekta mērķiem ir izveidot Valsts mediatoru reģistru — vispārēji pieejamu datubāzi ar mediatoriem, kuri darbojas Polijā.

Pamatinformāciju par mediācijas noteikumiem, procedūrām un praktiskajiem aspektiem Polijā var atrast Mediācijas lapā Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī iepriekš minētās projekta tīmekļa vietnē.

Vai piekļuve mediatoru sarakstiem ir bez maksas?

Jā, piekļuve mediatoru sarakstiem ir bez maksas.

Kā atrast mediatoru Polijā

Jums būtu jāizmanto pastāvīgo mediatoru saraksti, ko sagatavojuši tiesu priekšsēdētāji, vai jāizmanto mediācijas centru vai individuālu mediatoru pakalpojumi. Papildu informācija un kontaktinformācija parasti atrodama kompetento tiesu, mediācijas centru vai mediatoru tīmekļa vietnēs.

Lapa atjaunināta: 16/05/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.