Vahendajad

Poola

See osa aitab teil leida vahendajat Poolas.

Sisu koostaja:
Poola

Kuidas leida vahendajat Poolas?

Nimekirju või registreid asutustest ja isikutest, kel on õigus vahendust läbi viia, peavad regionaalsed kohtud ja sellesisulise teabe leiab nimetatud kohtute veebisaitidelt. Vahendajate lisamisega nimekirjadesse ja nende sealt kustutamisega tegeleb pädeva regionaalse kohtu esimees, tuginedes muu hulgas nimekirjadele, mille on koostanud valitsusvälised organisatsioonid (oma põhikirjajärgsete ülesannete raames) ja ülikoolid.

Reeglina on vahendajad spetsialiseerunud teatud kindlat liiki vahendusele: vahendus tsiviilasjades (kaubandusasjades, perekonnaasjades, töötülide korral jne), vahendus kriminaalasjades või asjades, kuhu on segatud alaealised.

Tsiviilasjadega tegelevate vahendajate hulgas on alalisi vahendajaid, kes on lisatud nimekirja, mida peab pädeva regionaalse kohtu esimees.

Johtuvalt õiguslikust korraldusest ühtset keskselt peetavat vahendajate registrit ei ole.

Põhiteabe vahendust käsitlevate reeglite, menetluste ja praktiliste aspektide kohta Poolas leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt lepitust käsitlevast osast.

Kas vahendajate nimekirjadega saab tutvuda tasuta?

Jah, seda saab teha tasuta.

Kuidas leida vahendajat Poolas?

Peaksite kasutama regionaalsete kohtute esimeeste koostatud vahendajate nimekirju või vahendusühingute või üksikvahendajate teenuseid. Vahendajaid puudutava teabe leiab tavaliselt kõnealuste kohtute, ühingute või vahendajate veebisaitidelt.

Viimati uuendatud: 10/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.