Vahendajad

Portugal

Sellel lehel esitatakse teavet vahendaja leidmise kohta Portugalis.

Sisu koostaja:
Portugal

Konfliktivahendajad (mediadores de conflitos), kes töötavad mõne riikliku vahendussüsteemi raames või rahukohtunikena (julgados de paz), peavad olema kantud vahendajatena tegutsema volitatud spetsialistide nimekirja. Nimekirja kandmine on reguleeritud 25. mai määrusega (Portaria) nr 282/2010 ja 19. oktoobri määrusega nr 283/2018.

Riikliku vahenduse reguleerimise eest vastutab justiitsministeeriumi alla kuuluv õiguspoliitika peadirektoraat (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ). DGPJ ei anna teavet selle kohta, kuidas vahendajat leida. Küll aga avaldab ta eespool nimetatud vahendajate nimekirju, millega saab tutvuda järgmiste linkide kaudu:

perevahendajate nimekiri

nimekiri vahendajatest töötüli korral

nimekiri vahendajatest kriminaalasjades

rahukohtunikest vahendajate nimekiri

Viimati uuendatud: 18/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.