Vahendajad

Sloveenia

See lehekülg aitab teil leida vahendaja Sloveenias.

Sisu koostaja:
Sloveenia

Kuidas leida vahendajat Sloveenias?

Justiitsministeerium peab vahendajate keskregistrit. Registris on nende vahendajate andmeid, kes tegelevad vaidluste alternatiivse lahendamisega kohtutes vastavalt õigusvaidluste alternatiivse lahendamise seadusele (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Nende vahendajate andmeid, kes tegutsevad mitmesuguste valitsusväliste organisatsioonide juures, võib leida nende organisatsioonide veebisaitidelt. Näiteks:

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Kust otsida vahendajat Sloveenias?

Otsige vahendajat järgmistelt veebisaitidelt:

Viimati uuendatud: 09/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.