Vahendajad

Hispaania

See jaotis aitab teil Hispaanias vahendaja leida.

Sisu koostaja:
Hispaania

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Vahendajate ja vahendusasutuste register (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) on justiitsministeeriumi veebisaidil asuv elektrooniline andmebaas, mille kasutamine on tasuta. See on kutseliste vahendajate ja vahendusasutuste avalik register, mis muudab vahenduse kasutamise vaidluste lahendamisel kodanike jaoks lihtsamaks.

Otsingumootori kasutamine:

Ent vahendajad ja vahendusasutused ei ole kohustatud ennast vahendajate ja vahendusasutuste registris registreerima. Vahendaja võib leida ka otse vahendusasutuse kaudu, näiteks kutseühenduse või kaubandus-, tööstus-, teenuste või laevanduskoja kaudu. Paljudes neist on vahenduskeskus, kust leiab konkreetse juhtumi jaoks sobiva vahendaja. Lisaks on olemas vahendusühendused, mis on spetsialiseerunud perekonna-, tsiviil-, kaubandus- või üldasjadele ning mis samuti hõlbustavad vahenduse kasutamist.

Kui kohus suunab asja vahendusse, saadab ta asja vahendusasutusele, kes tegutseb oma pädevuse piires ja aitab pooltel leida sobiva vahendaja.

Vahendus

Vahendus on vaidluste lahendamise viis (nimetatagu seda kuidas tahes), mille puhul üritavad kaks või enam poolt vabatahtlikult ise kokkuleppele jõuda ning sealjuures abistab neid erapooletu ja neutraalne vahendaja.

Vahendaja

Vahendajaks saab olla täielikult teovõimeline füüsiline isik, kui see ei ole keelatud õigusnormidega, mida tema kutsealal tegutsemise kohta kohaldatakse.

Vahendusteenuseid pakkuvad juriidilised isikud, nii spetsialiseerunud ettevõtted kui ka muud seadusega ettenähtud äriühingud, peavad vahendajaks määrama füüsilise isiku, kes vastab õiguslikele nõuetele.

Vahendajatele ettenähtud nõuded

Vahendajal peab olema ametlik ülikooliharidus või kõrgema taseme kutseharidus ja ta peab olema läbinud vahendusalase erikoolituse, mida pakuvad ühe või mitme erikursusena akrediteeritud asutused. Sellise koolituse läbinud võivad töötada vahendajana kogu riigis. Hispaanias peavad vahendajad läbima vähemalt 100 tundi erikoolitust ja edaspidi osalema täiendusõppes.

Vahendajal peab olema tsiviilvastutuskindlustus või samaväärne tagatis, mis on seotud tema tegevusega konfliktide vahendamisel.

Vahendaja maksejõuetuse valdkonnas (mediador concursal)

Maksejõuetuse valdkonna vahendaja on füüsiline isik, kes vastab vahendajatele seatud nõuetele ja 9. juuli 2003. aasta pankrotiseaduse 22/2003 artikliga 27.1 pankrotihalduritele kehtestatud nõuetele ning keda notarid ja äriregistripidajad võivad pankrotiseaduse jaotises X nimetatud kohtuväliste maksekokkulepete puhul pankrotihalduriks määrata. Ka juriidilised isikud võivad olla maksejõuetuse valdkonna vahendajad, juhul kui nad tegutsevad selles valdkonnas sellise füüsilise isiku kaudu, kes vastab eelnimetatud tingimustele. Neid vahendajaid määratakse üksteise järel ametlikust nimekirjast, mis on kättesaadav Hispaania ametliku väljaande (Boletín Oficial del Estado) portaalis ning mis koostatakse vahendajate ja vahendusasutuste registri andmete põhjal. Ettevõtjad võivad pöörduda kaubandus-, tööstus-, teenuste või laevanduskoja poole ja taotleda vahenduskomisjoni määramist, kes aitaks neid kohtuvälise maksekokkuleppe sõlmimisel. Komisjoni peab kuuluma maksejõuetuse valdkonna vahendaja.

Vahendusasutus

Vahendusasutus on Hispaania või välisriigi avaliku või erasektori üksus või avalik-õiguslik asutus, mille eesmärk on vahenduse edendamine ning vahendusele juurdepääsu võimaldamine ja selle korraldamine, kaasa arvatud vahendajate määramine, mis peab toimuma läbipaistvalt. Kui vahendusasutus tegeleb ka vahekohtumenetlusega, peab ta võtma meetmeid kahe tegevusvaldkonna eraldi hoidmiseks.

Vahendusasutus ei saa vahendusteenust otse osutada. See tähendab, et asutus ise ei ole vahendaja, vaid ta teeb teatavaks oma tegevusvaldkonda kuuluvate vahendajate isikud ja andmed nende hariduse, eriala ja kogemuse kohta ning aitab pooltel sel viisil valida vahendaja, kes neile kõige paremini sobib.

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.