Vahendajad

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

Kuidas leida vahendaja Rootsis?

Rootsi kohtute (Sveriges Domstolar) veebisaidilt leiab Rootsi riikliku kohtute ameti koostatud loetelu isikutest, kes on avaldanud valmisolekut olema kohtus vahendajaks asjades, milles pooled on suutelised kokku leppima. Veebisaidilt leiab ka muud teavet vahenduse kohta.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah.

Kuidas leida vahendaja Rootsis?

Vahendajat võib otsida Rootsi kohtute veebisaidilt.

Lingid

Rootsi kohtud

Viimati uuendatud: 20/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.