Vahendajad

Kui Te soovite kasutada vahendamist, peaksite kohtuma vahendajaga – sõltumatu kolmanda isikuga – kes aitab Teil asjad läbi arutada ja saavutada kokkuleppe.

Vahendajaid koolitatakse vaidluste lahendamisele kaasaaitamiseks. Vahendaja kohtub mõlema poolega, selgitab välja vaidlusalused küsimused ja aitab saavutada neis kokkuleppe. Vahendajad on erapooletud ega asu vaidluses kellegi poolele. Vahendajad ei ole nõustajad ega anna nõu individuaalse olukorra kohta ja soovitavad üldiselt otsida õigusnõu paralleelselt vahendamisprotsessiga.

Vahendamisest võib eriti palju kasu olla piiriülestes perekonnaõiguslikes vaidlustes ning olukordades, kus üks vanem on lapse teise vanema tahte vastaselt ära viinud. Sellistes olukordades kutsutakse vanemaid võtma vastutus oma pere üle otsuste tegemisel ja lahendama konflikt väljaspool kohtusüsteemi. Vahendamine võib luua soodsa keskkonna arutelu tekkeks ja tagada vanemate võrdse kohtlemise, arvestades samas lapse huve.

Täpsema teabe saamiseks vahendaja otsimisel (nt kuidas kasutada vahendamisteenuseid, millised on vahendamisega kaasnevad kulud ja juhised vahendajate kohta), klõpsake paremal pool ühel riigilipul.

Piiriülestele perekonnaõiguslikele vaidlustele spetsialiseerunud vahendaja leidmiseks klõpsake järgmisel lingil: http://www.crossbordermediator.eu/

Vahendamise kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge veebisaidil asjakohase jaotisega.

Lisateavet vahendamise kohta piiriüleste perekonnaõiguslike vaidluste puhul leiate asjaomasest rubriigist.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.