Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: hollandi keelon juba tõlgitud.

Leia vahendaja - Belgia

Selle lehel aidatakse leida vahendajat Belgias.

Kuidas leida vahendaja Belgias?

Vahendaja leidmiseks Belgias võib külastada järgmist veebisaiti:

Nimetatud saidilt leiate järgmist teavet:

 • Ülevaade vahendamisest
 • Vahendaja
 • Vahendamise kord
 • Pärast vahendamist
 • Vahendamisega seotud kulud
 • Link vahendamist tutvustavale brošüürile (PDF)
 • Kasulikud aadressid ja lingid

Nimetatud veebisaidil on ka kutsealase teabe nurgake (Le coin des professionnels), kust leiab järgmist teavet:

 • Vahendajate tunnustamise kriteeriumid
 • Suunised toimiku esitamiseks, et saada tunnustatud vahendajaks 21. veebruari 2005. aasta seaduse alusel
 • Vahendaja tunnustamistaotluse juurde lisatavate dokumentide loetelu
 • Aluskoolitus ja täienduskoolitus
 • Tunnustatud vahendaja tegevusjuhend
 • Kaebuste haldamine

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Belgias?

Belgias on võimalik vahendajat otsida Lingil klikates avaneb uus akenvahendajate loetelust järgmiste kriteeriumide alusel:

 • piirkond,
 • amet,
 • vahendamise valdkond,
 • keeleoskus,
 • nimi

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenBelgia justiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenVahendus - alternatiiv kohtumenetlusele

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajate loetelu

Viimati uuendatud: 07/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Leia vahendaja - Bulgaaria

Käesolevas rubriigis esitatakse teave, kuidas leida Bulgaarias vahendaja.

Kuidas leida vahendaja Bulgaarias?

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium peab Lingil klikates avaneb uus akenÜhtset vahendajate registrit.

Register sisaldab järgmist teavet:

 • Vahendajana registreeritud isikute andmed – haridus, keelteoskus ja vahenduse alane kvalifikatsioon
 • Vahendaja kontaktandmed – töökoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress

Peale selle peab justiitsministeerium nende organisatsioonide registrit, mis on saanud heakskiidu tegeleda Lingil klikates avaneb uus akenvahendajate koolitusega.

Registri kanded põhinevad järgmistel õigusaktidel:

 • vahendusmenetluse seadus
 • 15. märtsi 2007. aasta määruses nr 2 (välja andnud justiitsministeerium) sätestatakse vahendaja koolitusega tegelevate asutuste heakskiitmise tingimused ja kord; koolituse nõuded; vahendajate sisestamine ühtsesse vahendajate registrisse ja kustutamine registrist ning vahendajate ülesannete täitmise menetlus- ja eetikaeeskirjad.

Kas juurdepääs Bulgaaria vahendajate registrile on tasuta?

Bulgaaria ühtsele vahendajate register on tasuta kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidilt. Üksikisikud ja organisatsioonid, kes soovivad, et neid kantakse vahendajatele koolitust pakkuvate organisatsioonide nimekirja, peavad maksma tasu.

Kuidas otsida vahendajat Bulgaarias?

Justiitsministeeriumi veebisaidilt on võimalik leida nende isikute täielik nimekiri, kes on saanud vahenduse alase väljaõppe ja on pädevad teostama vahendusmenetlust Bulgaaria Vabariigis. Vahendajaid saab otsida elukoha ja vahendusvaldkonna järgi (nt vahendus kaubandus-, äri- ja perekonnaasjades).

Esitatud on kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress. Täiendava teabe saamiseks võite pöörduda vahendajate registri töötajate poole.

Viimati uuendatud: 09/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Tšehhi

Sellel lehel aidatakse leida lepitaja Tšehhi Vabariigis.

Leia lepitaja Tšehhi Vabariigis

2012. aastal jõustus lepitusmenetluse seadus. Sellega kehtestati avalik lepitajate loetelu, millesse on kantud kõik isikud, kellel on luba lepitajana tegutseda. Lepitajate loetelu haldab Tšehhi Vabariigi justiitsministeerium.

Kas juurdepääs Tšehhi Vabariigi lepitajate andmebaasile on tasuta?

Jah, lepitajate andmebaasi saab kasutada tasuta.

Kuidas otsida lepitajat Tšehhi Vabariigis?

Tšehhi Vabariigi justiitsministeerium haldab Lingil klikates avaneb uus akenloetelu lepitajatest, kes on registreeritud vastavalt lepitusmenetluse seadusele nr 202/2012.

Viimati uuendatud: 09/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Taani

Praegu ei ole teavet selle kohta, kuidas leida vahendajat Taanis.

Viimati uuendatud: 04/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Leia vahendaja - Saksamaa

Sellelt lehelt saate abi, kui otsite Saksamaal vahendajat.

Kuidas leida Saksamaal vahendaja?

Vaidluse pooli, kes soovivad kasutada vahendaja abi, toetavad praegu mitmesugused kutseliidud.

Järgnevalt on nimetatud mõned suuremad (loetelu ei ole seega täielik):

Lisaks leidub internetis eraõiguslike vahendajate loendeid, mida võib leida otsingufunktsiooniga, nt veebisaidil

(lingitud veebisaitide täielikkuse, õigsuse ja ajakohasuse kohta andmed puuduvad).

Kas vahendajate andmebaasiga saab tutvuda tasuta?

Jah

Kuidas Saksamaal vahendajat otsida?

Vahendajat saab otsida nime, asukoha, kindla valdkonna või postiindeksi järgi.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenBundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Lingil klikates avaneb uus akenBundesverband Mediation e.V.

Lingil klikates avaneb uus akenBundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Lingil klikates avaneb uus akenCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Lingil klikates avaneb uus akenDeutscher Anwaltverein

Lingil klikates avaneb uus akenmediator-finden.de

Lingil klikates avaneb uus akenMediatorbase

Viimati uuendatud: 10/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Eesti

See osa aitab leida vahendaja Eestis.

Eestil ei ole üldist riiklikku vahendajaid käsitlevat veebilehte ega andmebaasi. Lepitusseaduse kohaselt on lepitajana tegutsemine vaba ja avatud igaühele, kes vastab lepitusseaduses sätestatud tingimustele. Riiklik kontroll lepitaja tegevuse üle puudub.

Lepitusseaduse kohaselt on lepitajaks:

 1. füüsiline isik, kellele pooled on teinud ülesandeks viia läbi lepitusmenetlus ja aidata lahendada vaidlusalune küsimus. Lepitaja võib tegutseda juriidilise isiku kaudu, olles sellega töö- või muus lepingulises suhtes;
 2. vandeadvokaat – advokatuuri kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav advokatuuri Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel;
 3. notar – Notarite Koja Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel on kättesaadav notaribüroode nimekiri;
 4. lepitusseaduses sätestatud juhul riigi või kohaliku omavalitsuse lepitusorgan.

Teatud autoriõigusega seotud vaidlusi (vt Lingil klikates avaneb uus akenautoriõiguse seadus) lahendab lepitajana autoriõiguse asjatundjate komisjon, mis on loodud justiitsministeeriumi juurde.

Kuigi õiguskantsleri seadus ei kasuta ombudsmani (õigusvahemees) mõistet, täidab õiguskantsler ka ombudsmani funktsioone, kontrollides, kas riigiasutus järgib isikute põhiõigusi ja vabadusi ning hea halduse tava ning kontrollides ka kohalikke omavalitsusi, avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid ja avalikke ülesandeid täitvaid eraõiguslikke isikuid. 2011. aastast täidab õiguskantsler lapse õiguste konventsiooni artikli 4 alusel ka lasteombudsmani ülesandeid. Täiendavat informatsiooni saab Õiguskantsleri Kantselei Lingil klikates avaneb uus akenveebilehelt.

Kollektiivse töötüli lepitamisega tegeleb riiklik lepitaja ja täiendavat informatsiooni saab tema Lingil klikates avaneb uus akenveebilehelt.

Ühendust võib võtta ka järgmiste valitsusväliste organisatsioonidega:

 • Lingil klikates avaneb uus akenEesti Lastekaitse Liit on lapse õiguste tagamist toetav mittetulundusühendus. Muu tegevuse hulgas antakse nõu vanematele, kes valivad lahuselu või soovivad abielu lahutada, julgustades neid oma laste huvide kaitseks kasutama lepitajate teenuseid. Liit on korraldanud koolitusi perelepituse teemal.
 • Lingil klikates avaneb uus akenEesti Kindlustusseltside Liit on moodustanud kindlustuslepitusorgani, mis tegeleb kindlustusvaidluste kohtuvälise menetlemisega. Formaalselt on tegemist lepitaja ja mitte lepitusorganiga lepitusseaduse tähenduses.
 • Lingil klikates avaneb uus akenEesti Liikluskindlustuse Fond on moodustanud liikluskindlustuse lepitusorgani, mis tegeleb liikluskindlustuse vaidluste kohtuvälise lahendamisega. Formaalselt on tegemist lepitaja ja mitte lepitusorganiga lepitusseaduse tähenduses.
 • Eestis koondavad perelepitajaid hetkel Lingil klikates avaneb uus akenEesti Lepitajate Ühing ja Lingil klikates avaneb uus akenLepituse Instituut.
Viimati uuendatud: 28/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Leia vahendaja - Iirimaa

Iirimaal ei ole vahendajate andmebaasi, kuid erinevate õigusvaldkondadega tegelevaid vahendajaid võib leida järgnevate eraõiguslike organitega konsulteerides:

Vt Vahendus liikmesriikides – Iirimaa”

Viimati uuendatud: 17/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Kreeka

Sellel lehel aidatakse leida Kreekas vahendaja.

Kuidas leida Kreekas vahendaja?

Sertifitseeritud vahendajate ja vahendajate koolitamisega tegelevate organisatsioonide nimekirjad, samuti osutatavaid teenuseid käsitlev teave on esitatud justiitsministeeriumi veebisaidil rubriigis Lingil klikates avaneb uus aken„Vahendus“.

Lisaks leiab teavet tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta Lingil klikates avaneb uus akentarbijakaitse ombudsmani veebisaidilt.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs eespool nimetatud veebisaitidele on tasuta.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenTarbijakaitse ombudsman

Lingil klikates avaneb uus akenTööhõive- ja sotsiaalkindlustusministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenKreeka vahenduse ja vahekohtumenetluse keskus

Viimati uuendatud: 16/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Hispaania

See jaotis aitab teil Hispaanias vahendaja leida.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Vahendajate ja vahendusasutuste register (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) on justiitsministeeriumi veebisaidil asuv elektrooniline andmebaas, mille kasutamine on tasuta. See on kutseliste vahendajate ja vahendusasutuste avalik register, mis muudab vahenduse kasutamise vaidluste lahendamisel kodanike jaoks lihtsamaks.

Otsingumootori kasutamine:

Ent vahendajad ja vahendusasutused ei ole kohustatud ennast vahendajate ja vahendusasutuste registris registreerima. Vahendaja võib leida ka otse vahendusasutuse kaudu, näiteks kutseühenduse või kaubandus-, tööstus-, teenuste või laevanduskoja kaudu. Paljudes neist on vahenduskeskus, kust leiab konkreetse juhtumi jaoks sobiva vahendaja. Lisaks on olemas vahendusühendused, mis on spetsialiseerunud perekonna-, tsiviil-, kaubandus- või üldasjadele ning mis samuti hõlbustavad vahenduse kasutamist.

Kui kohus suunab asja vahendusse, saadab ta asja vahendusasutusele, kes tegutseb oma pädevuse piires ja aitab pooltel leida sobiva vahendaja.

Vahendus

Vahendus on vaidluste lahendamise viis (nimetatagu seda kuidas tahes), mille puhul üritavad kaks või enam poolt vabatahtlikult ise kokkuleppele jõuda ning sealjuures abistab neid erapooletu ja neutraalne vahendaja.

Vahendaja

Vahendajaks saab olla täielikult teovõimeline füüsiline isik, kui see ei ole keelatud õigusnormidega, mida tema kutsealal tegutsemise kohta kohaldatakse.

Vahendusteenuseid pakkuvad juriidilised isikud, nii spetsialiseerunud ettevõtted kui ka muud seadusega ettenähtud äriühingud, peavad vahendajaks määrama füüsilise isiku, kes vastab õiguslikele nõuetele.

Vahendajatele ettenähtud nõuded

Vahendajal peab olema ametlik ülikooliharidus või kõrgema taseme kutseharidus ja ta peab olema läbinud vahendusalase erikoolituse, mida pakuvad ühe või mitme erikursusena akrediteeritud asutused. Sellise koolituse läbinud võivad töötada vahendajana kogu riigis. Hispaanias peavad vahendajad läbima vähemalt 100 tundi erikoolitust ja edaspidi osalema täiendusõppes.

Vahendajal peab olema tsiviilvastutuskindlustus või samaväärne tagatis, mis on seotud tema tegevusega konfliktide vahendamisel.

Vahendaja maksejõuetuse valdkonnas (mediador concursal)

Maksejõuetuse valdkonna vahendaja on füüsiline isik, kes vastab vahendajatele seatud nõuetele ja 9. juuli 2003. aasta pankrotiseaduse 22/2003 artikliga 27.1 pankrotihalduritele kehtestatud nõuetele ning keda notarid ja äriregistripidajad võivad pankrotiseaduse jaotises X nimetatud kohtuväliste maksekokkulepete puhul pankrotihalduriks määrata. Ka juriidilised isikud võivad olla maksejõuetuse valdkonna vahendajad, juhul kui nad tegutsevad selles valdkonnas sellise füüsilise isiku kaudu, kes vastab eelnimetatud tingimustele. Neid vahendajaid määratakse üksteise järel ametlikust nimekirjast, mis on kättesaadav Hispaania ametliku väljaande (Boletín Oficial del Estado) portaalis ning mis koostatakse vahendajate ja vahendusasutuste registri andmete põhjal. Ettevõtjad võivad pöörduda kaubandus-, tööstus-, teenuste või laevanduskoja poole ja taotleda vahenduskomisjoni määramist, kes aitaks neid kohtuvälise maksekokkuleppe sõlmimisel. Komisjoni peab kuuluma maksejõuetuse valdkonna vahendaja.

Vahendusasutus

Vahendusasutus on Hispaania või välisriigi avaliku või erasektori üksus või avalik-õiguslik asutus, mille eesmärk on vahenduse edendamine ning vahendusele juurdepääsu võimaldamine ja selle korraldamine, kaasa arvatud vahendajate määramine, mis peab toimuma läbipaistvalt. Kui vahendusasutus tegeleb ka vahekohtumenetlusega, peab ta võtma meetmeid kahe tegevusvaldkonna eraldi hoidmiseks.

Vahendusasutus ei saa vahendusteenust otse osutada. See tähendab, et asutus ise ei ole vahendaja, vaid ta teeb teatavaks oma tegevusvaldkonda kuuluvate vahendajate isikud ja andmed nende hariduse, eriala ja kogemuse kohta ning aitab pooltel sel viisil valida vahendaja, kes neile kõige paremini sobib.

Viimati uuendatud: 29/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Leia vahendaja - Prantsusmaa

Prantsusmaal puudub praegu vahendajate andmebaas.

Viimati uuendatud: 17/09/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Itaalia

Praeguse seisuga ei ole vahendajate nimekirja koostatud.

Justiitsministeerium avaldab nimekirja vahendamisega tegelevatest asutustest, kuhu vahendajad kuuluvad.

Täpsemat teavet iga vahendamisega tegelevasse asutusse kuuluva vahendaja kohta saate justiitsministeeriumist vahendamisega tegelevate asutuste üle järelevalvet teostavalt osakonnalt, kellega saab võtta ühendust ministeeriumi veebisaidi kaudu (Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.giustizia.it/giustizia).

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Küpros

Kuidas leida vahendaja Küproses?

Vt Vahendus Küproses.

Viimati uuendatud: 11/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Leia vahendaja - Läti

Lingil klikates avaneb uus akenLäti valitsusväliste vahendusorganisatsioonide kontaktandmete saamiseks palume külastada vahendust käsitlevat veebisaiti.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenvahendus Lätis

Viimati uuendatud: 20/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Leedu

Vahenduse eest vastutavat keskasutust Leedus ei ole. Kui direktiiv 2008/52/EÜ on rakendunud, alustatakse selles valdkonnas tööd.

Kuidas leida vahendaja Leedus?

Leedus saab valida kohtuliku ja kohtuvälise vaheduse vahel. Kohtuvälist vahendust pakuvad tavaliselt juristid.

Kohtulik vahendus on vaidluse lahendamise menetlus, mis aitab tsiviilasja pooltel lahendada vaidlus rahumeelselt ühe või mitme vahendaja vahendusel.

Kohtulikku vahendust toimetavad vahendajad. Need on eriväljaõppega kohtunikud, kohtunikuabid või muu sobiva kvalifikatsiooniga isikud, kelle nimed on kantud Lingil klikates avaneb uus akenkohtuvahendajate loetellu. 28. jaanuari 2011. aasta koosolekul leppis kohtunõukogu kokku, et kohtulikku vahendust tsiviilasjades võiks hakata pakkuma kõikides Leedu Lingil klikates avaneb uus akenkohtutes ja et see teenus peaks piirkonnast sõltumata kättesaadav olema.

Kohtulikku vahendust pakutakse tasuta, lisaks hoiab tsiviilasja lahendamine kohtuliku vahenduse kaudu kokku palju aega ja pingutusi, mida muidu kohtuvaidluses oleks kulutatud. Kokku hoitakse ka raha, sest 75 % kohtulõivudest makstakse kohtuliku vahenduse käigus kokkuleppe saavutamise korral tagasi.

Eesistuv kohtunik võib teha ettepaneku saata asi kohtulikule vahendusele. Soovi kohtulikuks vahenduseks võib avaldada ükskõik kumb menetluspool. Kui kohtunik saadab asja kohtulikule vahendusele, selgitab ta pooltele vahenduse põhimõtteid. Vahendaja määramise või asendamise otsustab kohtu esimees, kohtu tsiviilkolleegiumi juhataja või nende määratud kohtunik. Vajaduse korral võib määrata kaks vahendajat. Vahendaja määramise korral tuleb arvesse võtta kohtulikku vahendamist taotlevate või sellega nõustuvate poolte arvamust.


Kohtulikus vahenduses võivad osaleda vaid menetluspooled, kolmandad isikud ja nende esindajad. Muud isikud, kelle osalus võiks aidata vaidlust lahendada, võivad ka esitada oma nimed vahendust taotleva või sellega nõusoleva poole taotluse juurde. Kohtuliku vahenduse menetlust ei protokollita.

Kohtuliku vahenduse menetluse võib lõpetada, kui pooled jõuavad vaidlusaluses küsimuses kokkuleppele ja kirjutavad alla kohtulikule kokkuleppele, mille seejärel kinnitab eesistuv kohtunik.

Viimati uuendatud: 21/10/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Luksemburg

Sellel lehel aidatakse teil leida vahendajat Luksemburgis.

Kuidas leida vahendajat Luksemburgis?

Vahendajate registreid haldavad järgmised eraõiguslikud organisatsioonid:

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, see on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Luksemburgis?

Võib tutvuda järgmiste eraõiguslike organisatsioonide hallatavate vahendajate nimekirjadega ja neid sealt otsida:

Kasulikud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi vahendajate ühendus

Lingil klikates avaneb uus akenTsiviil- ja kaubandusküsimuste vahenduskeskus

Lingil klikates avaneb uus akenVahenduskeskus

Lingil klikates avaneb uus akenPerenõustamis- ja perevahenduskeskus

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium

Viimati uuendatud: 08/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Ungari

See leht aitab leida vahendajat Ungaris.

Kuidas leida vahendaja Ungaris?

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajate register (közvetítők adatbázisa) on kättesaadav justiits- ja korrakaitseministeeriumi (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) veebilehel.

Kasutajad saavad teavet:

 • vahendustegevuse kohta üldiselt;
 • vahendajate kohta;
 • vahendajaid palkavate juriidiliste isikute kohta; ning
 • vahendajate aadresside, kvalifikatsiooni, keeleoskuse, eriteadmiste ning selle kohta, millises maakonnas nad tegutsevad.

Sait pakub ka registreerimisvorme vahendajatele ja neid palkavatele juriidilistele isikutele.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta ja mingeid piiranguid ei ole.

Kuidas otsida vahendajat Ungaris?

Kõnealusel saidil on vahendajate ja neid palkavate juriidiliste isikute loetelud. Vahendajat võib otsida nime, keeleoskuse ja maakonna järgi. Juriidilisi isikuid saab otsida nime, maakonna ja nimelühendi järgi.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenUngari vahendajate registri veebisait (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Viimati uuendatud: 28/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje malta keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Leia vahendaja - Malta

Selles osas aidatakse leida vahendaja Maltal.

Kuidas leida vahendaja Maltal?

Malta vahenduskeskus annab pooltele nimekirja keskuse volitatud vahendajatest. Olgu siis tegemist vabatahtliku vahendusega või sellisega, mille suunab keskusesse kohus või seadus, valivad vaidluse pooled vahendaja volitatud vahendajate nimekirjast, tingimusel et valitud isik on vastuvõetav vaidluse kõikidele pooltele. Kui pooled ei jõua kõigile sobiva vahendaja osas kokkuleppele, määrab keskus vahendajaks isiku, kelle nimi on heakskiidetud vahendajate nimekirjas järgmine.

Perekonnaküsimuste vahenduse korral võivad pooled vastastikusel nõusolekul valida meelepärase vahendaja justiitsministeeriumi poolt selleks otstarbeks koostatud isikute nimekirjast. Sellisel juhul kannavad pooled vahendamise kulud. Vahendaja võib määrata ka kohus rotatsiooni korras nimekirjast, mille justiitsminister on koostanud kohtu määratavatest vahendajatest. Sellisel juhul kannavad vahendamise kulud vahenduskeskuse sekretariaat ja kohus.

Praegu vahendajate elektroonilist registrit veel ei ole. Küsimuste korral saab keskusega ühendust võtta, pöördudes Malta vahenduskeskuse sekretäri poole aadressil Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Sekretäriga ühenduse saamiseks võite helistada järgmisel numbril +356 21231833 või saata kirja e-posti aadressil: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@mediationmalta.org.mt

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Leia vahendaja - Holland

See osa aitab teil leida vahendaja Madalmaades.

Kuidas leida vahendaja Madalmaades?

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade vahendusinstituut (NMI) haldab kvalifitseeritud vahendajate üksikasjalikke andmeid sisaldavat üldkasutatavat andmebaasi. Nimetatud instituut pakub ka sõltumatut teavet ja kvaliteeditagatist üleriigilise vahenduse ja üleriigiliste vahendajate kohta.

NMIs registreeritud vahendajad on koolitatud ja kvalifitseeritud tegutsema vahendajatena vastavalt NMI vahenduseeskirjadele ning nad järgivad NMI kvaliteeditagamise süsteemi.

NMI vahendajate registrile pääseb ligi teile sobival ajal.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Madalmaades?

Registris saab teha päringuid erinevate otsinguparameetrite järgi. Näiteks saab otsida kindla valdkonna ekspertteadmistega vahendajat või teatud piirkonnas tegutsevat vahendajat.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade vahendusinstituut

Viimati uuendatud: 29/11/2012

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Austria

See leht on abiks vahendaja leidmisel Austrias.

Kuidas leida vahendaja Austrias?

Austria föderaalsel justiitsministeeriumil on nimekiri registreeritud vahendajatest, kes vastavad ametialastele nõuetele.

Selleks on loodud Lingil klikates avaneb uus akenspetsiaalne veebisait. Sellele pääseb ligi Lingil klikates avaneb uus akenjustiitsministeeriumi veebisaidilt.

Saidilt leiab järgmist teavet:

 • vahendajate nimekiri,
 • vahendajaid koolitavate organisatsioonide nimekiri ja
 • kursuste nimekiri.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Veebisait on avalik ja juurdepääs sellele on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Austrias?

Veebisaidil saab vahendajate nimekirja sortida:

 • nime,
 • sihtnumbri ja
 • liidumaa järgi.

Vahendajaid saab otsida järgmiste otsingukriteeriumite järgi:

 • ees- ja perekonnanimi,
 • sihtnumber,
 • liidumaa,
 • riik,
 • valdkond.

Otsingukriteeriume saab kombineerida.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajad Austrias

Viimati uuendatud: 30/05/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Poola

See osa aitab teil leida vahendajat Poolas.

Kuidas leida vahendajat Poolas?

Nimekirju või registreid asutustest ja isikutest, kel on õigus vahendust läbi viia, peavad regionaalsed kohtud ja sellesisulise teabe leiab nimetatud kohtute veebisaitidelt. Vahendajate lisamisega nimekirjadesse ja nende sealt kustutamisega tegeleb pädeva regionaalse kohtu esimees, tuginedes muu hulgas nimekirjadele, mille on koostanud valitsusvälised organisatsioonid (oma põhikirjajärgsete ülesannete raames) ja ülikoolid.

Reeglina on vahendajad spetsialiseerunud teatud kindlat liiki vahendusele: vahendus tsiviilasjades (kaubandusasjades, perekonnaasjades, töötülide korral jne), vahendus kriminaalasjades või asjades, kuhu on segatud alaealised.

Tsiviilasjadega tegelevate vahendajate hulgas on alalisi vahendajaid, kes on lisatud nimekirja, mida peab pädeva regionaalse kohtu esimees.

Johtuvalt õiguslikust korraldusest ühtset keskselt peetavat vahendajate registrit ei ole.

Põhiteabe vahendust käsitlevate reeglite, menetluste ja praktiliste aspektide kohta Poolas leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt Lingil klikates avaneb uus akenlepitust käsitlevast osast.

Kas vahendajate nimekirjadega saab tutvuda tasuta?

Jah, seda saab teha tasuta.

Kuidas leida vahendajat Poolas?

Peaksite kasutama regionaalsete kohtute esimeeste koostatud vahendajate nimekirju või vahendusühingute või üksikvahendajate teenuseid. Vahendajaid puudutava teabe leiab tavaliselt kõnealuste kohtute, ühingute või vahendajate veebisaitidelt.

Viimati uuendatud: 10/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Portugal

Sellel lehel esitatakse teavet vahendaja leidmise kohta Portugalis.

Konfliktivahendajad (mediadores de conflitos), kes töötavad mõne riikliku vahendussüsteemi raames või rahukohtunikena (julgados de paz), peavad olema kantud vahendajatena tegutsema volitatud spetsialistide nimekirja. Nimekirja kandmine on reguleeritud 25. mai määrusega (Portaria) nr 282/2010 ja 19. oktoobri määrusega nr 283/2018.

Riikliku vahenduse reguleerimise eest vastutab justiitsministeeriumi alla kuuluv õiguspoliitika peadirektoraat (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ). Lingil klikates avaneb uus akenDGPJ ei anna teavet selle kohta, kuidas vahendajat leida. Küll aga avaldab ta eespool nimetatud vahendajate nimekirju, millega saab tutvuda järgmiste linkide kaudu:

Lingil klikates avaneb uus akenperevahendajate nimekiri

Lingil klikates avaneb uus akennimekiri vahendajatest töötüli korral

Lingil klikates avaneb uus akennimekiri vahendajatest kriminaalasjades

Lingil klikates avaneb uus akenrahukohtunikest vahendajate nimekiri

Viimati uuendatud: 10/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Rumeenia

Selles osas esitatakse teavet, kuidas leida vahendaja Rumeenias.

Kuidas leida vahendaja Rumeenias?

Vastavalt seaduse nr 192/2006 artiklile 12 kantakse volitatud vahendajad vahendajate nimekirja, mida haldab ja ajakohastab Vahendusnõukogu ning mis avaldatakse perioodiliselt Rumeenia ametliku väljaande I osas.

Vahendajate nimekiri on avaldatud ka Lingil klikates avaneb uus akenVahendusnõukogu veebisaidil.

Vahendusnõukogu veebisaidil on avaldatud järgmine teave:

Vahendusnõukogu veebisaidil avaldatakse teavet alates 2. novembrist 2006.

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajate nimekirjas avaldatud täiendav teave:

 • valitsusvälised organisatsioonid, mille liige vahendaja on;
 • läbitud vahenduskoolituse programm;
 • võõrkeeled, milles vahendaja suudab vahendusteenust osutada;
 • vahendaja kontaktandmed.

Kui soovite vaidluse lahendada vahenduse teel, võite pöörduda vahendaja poole. Vahendajate nimekiri on kättesaadav kohtutes ja justiitsministeeriumi koduleheküljel.

Vahendusnõukogu ajakohastab vahendajate nimekirja perioodiliselt ja edastab ajakohastatud nimekirja kohtutele, riigiasutustele, kohaliku omavalitsuse asutustele ja justiitsministeeriumile.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah.

Kuidas otsida vahendajat Rumeenias?

Lingil klikates avaneb uus akenVahendaja otsimiseks võib kasutada järgmisi otsingukriteeriume:

 • vahendaja nime esimene täht ja
 • maakond, kus on vahendaja peamine asukoht.
Viimati uuendatud: 10/06/2013

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Sloveenia

See lehekülg aitab teil leida vahendaja Sloveenias.

Kuidas leida vahendajat Sloveenias?

Justiitsministeerium peab Lingil klikates avaneb uus akenvahendajate keskregistrit. Registris on nende vahendajate andmeid, kes tegelevad vaidluste alternatiivse lahendamisega kohtutes vastavalt õigusvaidluste alternatiivse lahendamise seadusele (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Nende vahendajate andmeid, kes tegutsevad mitmesuguste valitsusväliste organisatsioonide juures, võib leida nende organisatsioonide veebisaitidelt. Näiteks:

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Kust otsida vahendajat Sloveenias?

Otsige vahendajat järgmistelt veebisaitidelt:

Viimati uuendatud: 09/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Slovakkia

Käesolev osa aitab teil leida vahendaja Slovakkias.

Kuidas leida vahendaja Slovakkias?

Slovaki vahendajate andmebaas kuulub Slovaki justiitsministeeriumile, kes seda ka haldab, ning see on kättesaadav ainult slovaki keeles.

Kas juurdepääs Slovakkia vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs teabele vahendajate kohta ja andmebaasist teabe otsimine on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Slovakkias?

Palun külastage Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi justiitsministeeriumi veebisaiti.

Viimati uuendatud: 18/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Leia vahendaja - Soome

See osa aitab teil Soomest vahendaja leida.

Kuidas leida Soomest vahendaja?

Soomes haldab Lingil klikates avaneb uus akenkriminaal- ja tsiviilasjade vahendusmenetluse ametlikku veebisaiti Soome Tervise ja Heaolu Instituut (THL).

Kõnealuselt veebisaidilt leiate teavet lepitamise (kriminaalasjade vahendusmenetlus) kohta.

Veebisaidil on olemas ka piirkondlike vahendustalituste Lingil klikates avaneb uus akenloetelu.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, Lingil klikates avaneb uus akenkriminaal- ja tsiviilasjade vahendusmenetluse veebisaidil oleva teabe kasutamine on tasuta.

Kuidas otsida Soomest vahendajat?

Vahendajat saab otsida Soome Tervise ja Heaolu Instituudi veebisaidilt.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSoome Tervise ja Heaolu Instituut

Viimati uuendatud: 31/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Leia vahendaja - Inglismaa ja Wales

See leht aitab leida vahendaja Inglismaal ja Walesis.

Kuidas leida vahendaja Inglismaal ja Walesis?

Riiklik vahendamise register

Tsiviilasjade vahendaja võib leida veebilehe Lingil klikates avaneb uus akentsiviilvahenduse sidusregister–viida Leia tsiviilvahendaja kaudu, mis pakub teavet järgmistes küsimustes:

 • vahendusmenetlus;
 • teenused;
 • hinnad.

Tsiviilvahenduse sidusregister kuulub justiitsministeeriumile, kes tegeleb selle haldamisega. Registris esitatud vahendajad on saanud tsiviilvahendusnõukogu akrediteeringu.

Perekonnaasjade vahenduse register

Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaasjade vahenduse sidusregistri eesmärk on aidata helistajatel võtta ühendust oma piirkonna vahendajatega. Lingil klikates avaneb uus akenTasuta õigusabi (riigipoolset rahastamist) saavad pooled võivad oma piirkonna vahendajate kohta lisateabe saamiseks võtta ühendust ka piirkondliku õigusabiliiniga järgmistel viisidel: telefon: 0845 345 4345, minicom: 0845 609 6677, SMS: 'legalaid' ja oma nimi numbril 80010 (need on Ühendkuningriigisiseseks kasutuseks). Nõu saab küsida ka veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akenpiirkondliku õigusabi nõustamistalitus internetis kaudu.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs tsiviilvahenduse sidusregistrile ja perekonnaasjade vahenduse sidusregistrile ning piirkondliku õigusabi nõustamistalituse veebisaidile on tasuta.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenTsiviilvahenduse sidusregister, Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaasjade vahenduse sidusregister, Lingil klikates avaneb uus akenKontrollige, kas te võiksite saada tasuta õigusabi, Lingil klikates avaneb uus akenPiirkondlik õigusabi nõustamistalitus,

Viimati uuendatud: 20/04/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Leia vahendaja - Põhja-Iirimaa

Praegu Põhja-Iirimaal vahendajate andmebaasi ei ole.

Kuidas leida vahendaja Põhja-Iirimaal?

Põhja-Iirimaal vahendajate andmebaasi ei ole. Veidi teavet vahendajate kohta leidub siiski vaidluste lahendamise süsteemis, mille on koostanud Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa Õigusühing.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa Õigusühing

Viimati uuendatud: 16/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Leia vahendaja - Šotimaa

Sellel lehel saate abi vahendaja leidmiseks Šotimaal.

Kuidas leida vahendaja Šotimaal?

Šotimaa vahendusvõrgustik (Scottish Mediation Network, SMN) haldab Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusregistrit (Scottish Mediation Register, SMR), mis on sõltumatu, Šotimaal kutseala miinimumstandarditele vastavate vahendajate ja vahendusteenistuste register. Need standardid kehtestab sõltumatu standardinõukogu ja need sisaldavad miinimumnõudmisi koolitusele, kogemusele ja pidevale kutsealasele arendamisele.

Šotimaa vahendusvõrgustiku veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akenLeia vahendaja (Find a mediator) veebileht pakub tasuta teavet vahendusega tegelevate isikute kohta. Vahendajad ajakohastavad vähemalt kord aastas veebisaidil esitatud teavet, mis hõlmab nende koolitust, pidevat kutsealast arendamist ja tegevusvaldkondi.

Šotimaa vahendusregistri eesmärk on tagada inimestele nende valitud vahendaja pädevus, andes omapoolse kinnituse, et vahendajad vastavad miinimumstandarditele. Vahendusregistrisse kantud vahendajad võivad end nimetada Šotimaa vahendusregistrisse kantud vahendajaks (Scottish Mediation Registered Mediator) ja kasutada vahendusregistri logo oma nime kõrval.

Šotimaa vahendusvõrgustik haldab ka Šotimaa vahenduse abiliini, mis pakub inimestele nõu ja teavet vahenduse ja selle kasutamise kohta. Abiliini kaudu korraldab Šotimaa vahendusvõrgustik ka vahendust Šotimaa vahendusregistri vahendajate kogu abiga või suunab inimesed sobiva vahendusteenuseni.

Vahendusvõrgustik toetab ja edendab vahendust riikliku tervishoiusüsteemi kohta esitatud kaebustes – seda ülesannet rahastab Šotimaa valitsus. Täiendavat teavet vahenduse ja selle kasutamise kohta leiate Šotimaa vahendusvõrgustiku veebisaidilt.

Šotimaa valitsus on avaldanud ka brošüüri „Resolving Disputes without Going to Court” („Vaidluste lahendamine kohtusse pöördumata”), milles jagatakse nõuandeid vahenduse jt vaidluste alternatiivse lahendamise võimaluste kohta. Brošüüri saab alla laadida Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa valitsuse veebisaidilt.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs vahendajaid käsitlevale teabele on tasuta.

Vahendaja leidmiseks võib teha järgmist.

Minge veebisaidile, klõpsates viidal Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusregister või trükkige oma veebibrauseri URL-aadressi reale Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator ja järgige seejärel juhiseid teie ja teie olukorra jaoks sobivaima vahendaja leidmiseks.

Võtke ühendust Šotimaa vahendusvõrgustikugakas nende veebisaidi kaudu, saates kirja aadressil 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, Ühendkuningriik, või helistades telefonil +44 (0) 131 556 1221.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusvõrgustik,Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusregisterLingil klikates avaneb uus akenŠotimaa valitsuse trükised

Viimati uuendatud: 05/09/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.