Mediators

If you decide to use mediation you would meet with a mediator – an independent, neutral third party – who can help you talk things through and reach agreement.

Mediators are trained to help people resolve disputes. A mediator will meet the two sides, will identify the issues which cannot be agreed and will help to reach agreement. Mediators are neutral and will not take sides in any dispute. Mediators are not advisers and will not give advice on individual positions and will usually recommend that legal advice is sought alongside the mediation process.

Mediation can be particularly helpful in cross-border family disputes and parental child abduction cases. In such situations, parents are encouraged to take responsibility for the decisions concerning their family and to resolve conflicts independent of the judicial system. Mediation can therefore create a constructive atmosphere for discussions and ensure fair dealings between parents which also take account of the best interest of the child.

To obtain detailed information on finding a mediator (e.g. how to access mediation services, what the charges are and guidance on mediators) please select one of the flags listed on the right hand side.

To find a mediator specialised in cross-border family mediation follow the link: http://www.crossbordermediator.eu/

To read more about mediation please visit the relevant section.

To read more about cross-border family mediation please visit the relevant section.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Vahendajad - Belgia

Sellel lehel aidatakse teil leida vahendajat Belgias.

Kuidas leida vahendajat Belgias?

Vahendaja leidmiseks Belgias võib kasutada järgmisi veebisaite:

Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalse justiitsministeeriumi veebisaidi vahendust puudutavast osast leiate järgmise teabe:

 • vahenduse tutvustus
 • vahendaja
 • vahenduse kulg
 • pärast vahendust
 • vahenduse kulud
 • link vahendust käsitlevale brošüürile
 • kasulikud aadressid ja lingid.

Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalse vahenduskomisjoni veebisaidilt leiate järgmise teabe:

 • föderaalne vahenduskomisjon
 • konfliktide lahendamine
 • vahendus
 • vahendaja
 • õigusnormid
 • kasulikud lingid, sealhulgas teabelehed, mis puudutavad perelepitust, vahendust töötülide korral või vahendust tsiviil- ja kaubandusasjades.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuline?

Ei, andmebaasiga saab tutvuda tasuta.

Vahendaja otsimine Belgias?

Belgias on võimalik vahendajat otsida Lingil klikates avaneb uus akenvahendajate nimekirjast järgmiste kriteeriumide alusel:

 • piirkond
 • vahendamise valdkond
 • õigusabi
 • kutseala
 • kasutatav(ad) keel(ed)
 • perekonnanimi või eesnimi
 • sihtnumber.

Seotud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenFöderaalne justiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenVahendus kohtu alternatiivina

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajate nimekiri

Viimati uuendatud: 18/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Bulgaaria

Sellel teabelehel selgitatakse, kuidas leida lepitajat Bulgaarias.

Kuidas leida lepitajat Bulgaarias?

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium peab Lingil klikates avaneb uus akenühtset lepitajate registrit.

Register sisaldab järgmist teavet:

 • lepitajana registreeritud isikute andmed: haridus, keeleoskus ja lepitusalane lisakvalifikatsioon;
 • lepitaja kontaktandmed: töökoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Peale selle peab justiitsministeerium nende organisatsioonide nimekirja, mis on heaks kiidetud pakkuma Lingil klikates avaneb uus akenlepitajate koolitust.

Registri ja organisatsioonide nimekirja kanded põhinevad järgmiste õigusaktide sätetel:

 • lepitusmenetluse seadus;
 • 15. märtsi 2007. aasta määruses nr 2 (mille on vastu võtnud justiitsminister) on sätestatud lepitajate koolitust pakkuvate organisatsioonide heakskiitmise tingimused ja kord, lepitajate koolituse nõuded, lepitajate ühtsesse lepitajate registrisse kandmise ja sealt kustutamise kord ning lepitajate tegevust reguleerivad menetlus- ja eetikanormid.

Kas juurdepääs Bulgaaria lepitajate registrile on tasuta?

Bulgaaria ühtne lepitajate register on tasuta kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil. Üksikisikud ja organisatsioonid, kes soovivad, et neid kantaks lepitusalast koolitust pakkuvate organisatsioonide nimekirja, peavad selle eest maksma.

Kuidas otsida lepitajat Bulgaarias?

Justiitsministeeriumi veebisaidilt leiab nende isikute täieliku nimekirja, kes on saanud lepitusalase väljaõppe ja on volitatud teostama lepitusmenetlust Bulgaaria Vabariigis. Lepitajaid saab otsida koolitusorganisatsiooni, hariduse, võõrkeeleoskuse ja lepitusvaldkonna järgi (nt lepitus kaubandus-, äri- või perekonnaasjades).

Esitatud on kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress, mille abil saab nendega ühendust võtta, et küsida vajalikku lisateavet.

Viimati uuendatud: 27/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Tšehhi

Sellel lehel aidatakse leida lepitaja Tšehhi Vabariigis.

Leia lepitaja Tšehhi Vabariigis

2012. aastal jõustus lepitusmenetluse seadus. Sellega kehtestati avalik lepitajate loetelu, millesse on kantud kõik isikud, kellel on luba lepitajana tegutseda. Lepitajate loetelu haldab Tšehhi Vabariigi justiitsministeerium.

Kas juurdepääs Tšehhi Vabariigi lepitajate andmebaasile on tasuta?

Jah, lepitajate andmebaasi saab kasutada tasuta.

Kuidas otsida lepitajat Tšehhi Vabariigis?

Tšehhi Vabariigi justiitsministeerium haldab Lingil klikates avaneb uus akenloetelu lepitajatest, kes on registreeritud vastavalt lepitusmenetluse seadusele nr 202/2012.

Viimati uuendatud: 09/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Taani

Praegu ei ole teavet selle kohta, kuidas leida vahendajat Taanis.

Viimati uuendatud: 04/05/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Saksamaa

Sellelt lehelt saate abi, kui otsite Saksamaal vahendajat.

Kuidas leida Saksamaal vahendaja?

Vaidluse pooli, kes soovivad kasutada vahendaja abi, toetavad praegu mitmesugused kutseliidud.

Järgnevalt on nimetatud mõned suuremad (loetelu ei ole seega täielik):

Lisaks leidub internetis eraõiguslike vahendajate loendeid, mida võib leida otsingufunktsiooniga, nt veebisaidil

(lingitud veebisaitide täielikkuse, õigsuse ja ajakohasuse kohta andmed puuduvad).

Saksamaal pakutava vahenduse põhjaliku ülevaate leiab Saksamaa vahenduse sihtasutuse kodulehelt aadressil: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://stiftung-mediation.de/, samuti nende lehel: Lingil klikates avaneb uus akenhttps://streit-ende.de/

Kas vahendajate andmebaasiga saab tutvuda tasuta?

Jah

Kuidas Saksamaal vahendajat otsida?

Vahendajat saab otsida nime, asukoha, kindla valdkonna või postiindeksi järgi.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenBundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.

Lingil klikates avaneb uus akenBundesverband Mediation e.V.

Lingil klikates avaneb uus akenBundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.

Lingil klikates avaneb uus akenCentrale für Mediation GmbH & Co.KG

Lingil klikates avaneb uus akenDeutscher Anwaltverein

Lingil klikates avaneb uus akenmediator-finden.de

Lingil klikates avaneb uus akenMediatorbase

Viimati uuendatud: 17/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Eesti

See osa aitab leida vahendaja Eestis.

Eestil ei ole üldist riiklikku vahendajaid käsitlevat veebilehte ega andmebaasi. Lepitusseaduse kohaselt on lepitajana tegutsemine vaba ja avatud igaühele, kes vastab lepitusseaduses sätestatud tingimustele. Riiklik kontroll lepitaja tegevuse üle puudub.

Lepitusseaduse kohaselt on lepitajaks:

 1. füüsiline isik, kellele pooled on teinud ülesandeks viia läbi lepitusmenetlus ja aidata lahendada vaidlusalune küsimus. Lepitaja võib tegutseda juriidilise isiku kaudu, olles sellega töö- või muus lepingulises suhtes;
 2. vandeadvokaat – advokatuuri kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav advokatuuri Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel;
 3. notar – Notarite Koja Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel on kättesaadav notaribüroode nimekiri;
 4. lepitusseaduses sätestatud juhul riigi või kohaliku omavalitsuse lepitusorgan.

Teatud autoriõigusega seotud vaidlusi (vt Lingil klikates avaneb uus akenautoriõiguse seadus) lahendab lepitajana autoriõiguse asjatundjate komisjon, mis on loodud justiitsministeeriumi juurde.

Kuigi õiguskantsleri seadus ei kasuta ombudsmani (õigusvahemees) mõistet, täidab õiguskantsler ka ombudsmani funktsioone, kontrollides, kas riigiasutus järgib isikute põhiõigusi ja vabadusi ning hea halduse tava ning kontrollides ka kohalikke omavalitsusi, avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid ja avalikke ülesandeid täitvaid eraõiguslikke isikuid. 2011. aastast täidab õiguskantsler lapse õiguste konventsiooni artikli 4 alusel ka lasteombudsmani ülesandeid. Täiendavat informatsiooni saab Õiguskantsleri Kantselei Lingil klikates avaneb uus akenveebilehelt.

Kollektiivse töötüli lepitamisega tegeleb riiklik lepitaja ja täiendavat informatsiooni saab tema Lingil klikates avaneb uus akenveebilehelt.

Ühendust võib võtta ka järgmiste valitsusväliste organisatsioonidega:

 • Lingil klikates avaneb uus akenEesti Lastekaitse Liit on lapse õiguste tagamist toetav mittetulundusühendus. Muu tegevuse hulgas antakse nõu vanematele, kes valivad lahuselu või soovivad abielu lahutada, julgustades neid oma laste huvide kaitseks kasutama lepitajate teenuseid. Liit on korraldanud koolitusi perelepituse teemal.
 • Lingil klikates avaneb uus akenEesti Kindlustusseltside Liit on moodustanud kindlustuslepitusorgani, mis tegeleb kindlustusvaidluste kohtuvälise menetlemisega. Formaalselt on tegemist lepitaja ja mitte lepitusorganiga lepitusseaduse tähenduses.
 • Lingil klikates avaneb uus akenEesti Liikluskindlustuse Fond on moodustanud liikluskindlustuse lepitusorgani, mis tegeleb liikluskindlustuse vaidluste kohtuvälise lahendamisega. Formaalselt on tegemist lepitaja ja mitte lepitusorganiga lepitusseaduse tähenduses.
 • Eestis koondavad perelepitajaid hetkel Lingil klikates avaneb uus akenEesti Lepitajate Ühing ja Lingil klikates avaneb uus akenLepituse Instituut.
Viimati uuendatud: 28/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Iirimaa

Lingil klikates avaneb uus akenIirimaa vahendajate instituudil> (Mediators Institute of Ireland, MII) on vahendajate veebipõhine andmebaas mitmesuguste valdkondade kohta, kus võib vaja olla vahendajat. Nende valdkondade hulka kuuluvad tsiviil- ja kaubandus-, perekonna-, põllumajandus-, kindlustus-, keskkonna- ja tervishoiuvaldkond.

MII eesmärgid on:

 • esindada vahendaja kutsetegevust riiklikul tasandil;
 • toetada MII liikmeid parima võimaliku professionaalse vahenduse pakkumisel;
 • edendada ja tutvustada vahenduse positiivset mõju Iiri ühiskonnale;
 • jälgida ja parandada pidevalt MII vahendajate koolitust ja reguleerimist;
 • säilitada kõigis vahenduse valdkondades kõrgeimad kutsestandardid;
 • püüda saavutada vahenduse valdkonnas tipptase ja selle saavutamist edendada.

Aadress:

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Kontaktandmed:

Telefon: 01 6099190

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@themii.ie

Viimati uuendatud: 18/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Kreeka

Sellel lehel aidatakse leida Kreekas vahendaja.

Kuidas leida Kreekas vahendaja?

Sertifitseeritud vahendajate ja vahendajate koolitamisega tegelevate organisatsioonide nimekirjad, samuti osutatavaid teenuseid käsitlev teave on esitatud justiitsministeeriumi veebisaidil rubriigis Lingil klikates avaneb uus aken„Vahendus“.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs eespool nimetatud veebisaitidele on tasuta.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenTööhõive- ja sotsiaalkindlustusministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenKreeka vahenduse ja vahekohtumenetluse keskus

Viimati uuendatud: 07/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Hispaania

See jaotis aitab teil Hispaanias vahendaja leida.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Vahendajate ja vahendusasutuste register (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) on justiitsministeeriumi veebisaidil asuv elektrooniline andmebaas, mille kasutamine on tasuta. See on kutseliste vahendajate ja vahendusasutuste avalik register, mis muudab vahenduse kasutamise vaidluste lahendamisel kodanike jaoks lihtsamaks.

Otsingumootori kasutamine:

Ent vahendajad ja vahendusasutused ei ole kohustatud ennast vahendajate ja vahendusasutuste registris registreerima. Vahendaja võib leida ka otse vahendusasutuse kaudu, näiteks kutseühenduse või kaubandus-, tööstus-, teenuste või laevanduskoja kaudu. Paljudes neist on vahenduskeskus, kust leiab konkreetse juhtumi jaoks sobiva vahendaja. Lisaks on olemas vahendusühendused, mis on spetsialiseerunud perekonna-, tsiviil-, kaubandus- või üldasjadele ning mis samuti hõlbustavad vahenduse kasutamist.

Kui kohus suunab asja vahendusse, saadab ta asja vahendusasutusele, kes tegutseb oma pädevuse piires ja aitab pooltel leida sobiva vahendaja.

Vahendus

Vahendus on vaidluste lahendamise viis (nimetatagu seda kuidas tahes), mille puhul üritavad kaks või enam poolt vabatahtlikult ise kokkuleppele jõuda ning sealjuures abistab neid erapooletu ja neutraalne vahendaja.

Vahendaja

Vahendajaks saab olla täielikult teovõimeline füüsiline isik, kui see ei ole keelatud õigusnormidega, mida tema kutsealal tegutsemise kohta kohaldatakse.

Vahendusteenuseid pakkuvad juriidilised isikud, nii spetsialiseerunud ettevõtted kui ka muud seadusega ettenähtud äriühingud, peavad vahendajaks määrama füüsilise isiku, kes vastab õiguslikele nõuetele.

Vahendajatele ettenähtud nõuded

Vahendajal peab olema ametlik ülikooliharidus või kõrgema taseme kutseharidus ja ta peab olema läbinud vahendusalase erikoolituse, mida pakuvad ühe või mitme erikursusena akrediteeritud asutused. Sellise koolituse läbinud võivad töötada vahendajana kogu riigis. Hispaanias peavad vahendajad läbima vähemalt 100 tundi erikoolitust ja edaspidi osalema täiendusõppes.

Vahendajal peab olema tsiviilvastutuskindlustus või samaväärne tagatis, mis on seotud tema tegevusega konfliktide vahendamisel.

Vahendaja maksejõuetuse valdkonnas (mediador concursal)

Maksejõuetuse valdkonna vahendaja on füüsiline isik, kes vastab vahendajatele seatud nõuetele ja 9. juuli 2003. aasta pankrotiseaduse 22/2003 artikliga 27.1 pankrotihalduritele kehtestatud nõuetele ning keda notarid ja äriregistripidajad võivad pankrotiseaduse jaotises X nimetatud kohtuväliste maksekokkulepete puhul pankrotihalduriks määrata. Ka juriidilised isikud võivad olla maksejõuetuse valdkonna vahendajad, juhul kui nad tegutsevad selles valdkonnas sellise füüsilise isiku kaudu, kes vastab eelnimetatud tingimustele. Neid vahendajaid määratakse üksteise järel ametlikust nimekirjast, mis on kättesaadav Hispaania ametliku väljaande (Boletín Oficial del Estado) portaalis ning mis koostatakse vahendajate ja vahendusasutuste registri andmete põhjal. Ettevõtjad võivad pöörduda kaubandus-, tööstus-, teenuste või laevanduskoja poole ja taotleda vahenduskomisjoni määramist, kes aitaks neid kohtuvälise maksekokkuleppe sõlmimisel. Komisjoni peab kuuluma maksejõuetuse valdkonna vahendaja.

Vahendusasutus

Vahendusasutus on Hispaania või välisriigi avaliku või erasektori üksus või avalik-õiguslik asutus, mille eesmärk on vahenduse edendamine ning vahendusele juurdepääsu võimaldamine ja selle korraldamine, kaasa arvatud vahendajate määramine, mis peab toimuma läbipaistvalt. Kui vahendusasutus tegeleb ka vahekohtumenetlusega, peab ta võtma meetmeid kahe tegevusvaldkonna eraldi hoidmiseks.

Vahendusasutus ei saa vahendusteenust otse osutada. See tähendab, et asutus ise ei ole vahendaja, vaid ta teeb teatavaks oma tegevusvaldkonda kuuluvate vahendajate isikud ja andmed nende hariduse, eriala ja kogemuse kohta ning aitab pooltel sel viisil valida vahendaja, kes neile kõige paremini sobib.

Viimati uuendatud: 29/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Vahendajad - Prantsusmaa

Prantsusmaal puudub praegu vahendajate andmebaas.

Viimati uuendatud: 17/09/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Horvaatia

Vastavalt lepitusseadusele (Narodne novine (NN; Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne) nr 18/11) ja lepitajate registrit käsitlevatele õigusnormidele ning lepitusasutuste ja lepitajate akrediteerimise standarditele (NN nr 59/11) peab lepitajate registrit justiitsministeerium.

Lingil klikates avaneb uus akenLepitaja otsing

Kohtuvälise lepituse menetlusi on palju aastaid väga edukalt korraldanud Horvaatia Kaubanduskoja, Horvaatia Käsitöönduse Koja ja Horvaatia Tööandjate Liidu lepituskeskused ning Horvaatia Lepitusühendus, Horvaatia Advokatuur, Horvaatia Kindlustusamet ja Horvaatia Vabariigi Sotsiaalpartnerlusamet. Lepitus valitud lepitajaga võib siiski toimuda ka väljaspool nimetatud keskusi.

Viimati uuendatud: 18/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Itaalia

Praeguse seisuga ei ole vahendajate nimekirja koostatud.

Justiitsministeerium avaldab nimekirja vahendamisega tegelevatest asutustest, kuhu vahendajad kuuluvad.

Täpsemat teavet iga vahendamisega tegelevasse asutusse kuuluva vahendaja kohta saate justiitsministeeriumist vahendamisega tegelevate asutuste üle järelevalvet teostavalt osakonnalt, kellega saab võtta ühendust ministeeriumi veebisaidi kaudu (Lingil klikates avaneb uus akenhttps://www.giustizia.it/giustizia).

Viimati uuendatud: 24/02/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Küpros

Kuidas leida vahendaja Küproses?

Vt Vahendus Küproses.

Viimati uuendatud: 11/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Läti

Lingil klikates avaneb uus akenSertifitseeritud lepitajate nimekiri koos nende kontaktandmetega leiab sertifitseeritud lepitajate kogu veebisaidilt. Lepitajat saab valida järgmiste kriteeriumide järgi:

 • tegevusvaldkond
 • tegevuspiirkond
 • keel

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSertifitseeritud lepitajate kogu

Viimati uuendatud: 30/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Leedu

Vahenduse eest vastutavat keskasutust Leedus ei ole. Kui direktiiv 2008/52/EÜ on rakendunud, alustatakse selles valdkonnas tööd.

Kuidas leida vahendaja Leedus?

Leedus saab valida kohtuliku ja kohtuvälise vaheduse vahel. Kohtuvälist vahendust pakuvad tavaliselt juristid.

Kohtulik vahendus on vaidluse lahendamise menetlus, mis aitab tsiviilasja pooltel lahendada vaidlus rahumeelselt ühe või mitme vahendaja vahendusel.

Kohtulikku vahendust toimetavad vahendajad. Need on eriväljaõppega kohtunikud, kohtunikuabid või muu sobiva kvalifikatsiooniga isikud, kelle nimed on kantud Lingil klikates avaneb uus akenkohtuvahendajate loetellu. 28. jaanuari 2011. aasta koosolekul leppis kohtunõukogu kokku, et kohtulikku vahendust tsiviilasjades võiks hakata pakkuma kõikides Leedu Lingil klikates avaneb uus akenkohtutes ja et see teenus peaks piirkonnast sõltumata kättesaadav olema.

Kohtulikku vahendust pakutakse tasuta, lisaks hoiab tsiviilasja lahendamine kohtuliku vahenduse kaudu kokku palju aega ja pingutusi, mida muidu kohtuvaidluses oleks kulutatud. Kokku hoitakse ka raha, sest 75 % kohtulõivudest makstakse kohtuliku vahenduse käigus kokkuleppe saavutamise korral tagasi.

Eesistuv kohtunik võib teha ettepaneku saata asi kohtulikule vahendusele. Soovi kohtulikuks vahenduseks võib avaldada ükskõik kumb menetluspool. Kui kohtunik saadab asja kohtulikule vahendusele, selgitab ta pooltele vahenduse põhimõtteid. Vahendaja määramise või asendamise otsustab kohtu esimees, kohtu tsiviilkolleegiumi juhataja või nende määratud kohtunik. Vajaduse korral võib määrata kaks vahendajat. Vahendaja määramise korral tuleb arvesse võtta kohtulikku vahendamist taotlevate või sellega nõustuvate poolte arvamust.


Kohtulikus vahenduses võivad osaleda vaid menetluspooled, kolmandad isikud ja nende esindajad. Muud isikud, kelle osalus võiks aidata vaidlust lahendada, võivad ka esitada oma nimed vahendust taotleva või sellega nõusoleva poole taotluse juurde. Kohtuliku vahenduse menetlust ei protokollita.

Kohtuliku vahenduse menetluse võib lõpetada, kui pooled jõuavad vaidlusaluses küsimuses kokkuleppele ja kirjutavad alla kohtulikule kokkuleppele, mille seejärel kinnitab eesistuv kohtunik.

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Luksemburg

Sellel lehel aidatakse teil leida vahendajat Luksemburgis.

Kuidas leida vahendajat Luksemburgis?

Vahendajate registreid haldavad järgmised eraõiguslikud organisatsioonid:

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, see on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Luksemburgis?

Võib tutvuda järgmiste eraõiguslike organisatsioonide hallatavate vahendajate nimekirjadega ja neid sealt otsida:

Kasulikud lingid

Lingil klikates avaneb uus akenLuksemburgi vahendajate ühendus

Lingil klikates avaneb uus akenTsiviil- ja kaubandusküsimuste vahenduskeskus

Lingil klikates avaneb uus akenVahenduskeskus

Lingil klikates avaneb uus akenPerenõustamis- ja perevahenduskeskus

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium

Viimati uuendatud: 08/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Ungari

See leht aitab leida vahendajat Ungaris.

Kuidas leida vahendaja Ungaris?

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajate register (közvetítők adatbázisa) on kättesaadav justiits- ja korrakaitseministeeriumi (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) veebilehel.

Kasutajad saavad teavet:

 • vahendustegevuse kohta üldiselt;
 • vahendajate kohta;
 • vahendajaid palkavate juriidiliste isikute kohta; ning
 • vahendajate aadresside, kvalifikatsiooni, keeleoskuse, eriteadmiste ning selle kohta, millises maakonnas nad tegutsevad.

Sait pakub ka registreerimisvorme vahendajatele ja neid palkavatele juriidilistele isikutele.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta ja mingeid piiranguid ei ole.

Kuidas otsida vahendajat Ungaris?

Kõnealusel saidil on vahendajate ja neid palkavate juriidiliste isikute loetelud. Vahendajat võib otsida nime, keeleoskuse ja maakonna järgi. Juriidilisi isikuid saab otsida nime, maakonna ja nimelühendi järgi.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenUngari vahendajate registri veebisait (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Viimati uuendatud: 28/12/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Malta

Sellel teabelehel aidatakse teil leida lepitajat Maltal.

Kuidas leida lepitaja Maltal?

Malta lepituskeskus annab pooltele keskuse poolt nõuetekohaselt volitatud lepitajate nimekirja. Nii vabatahtliku lepituse kui ka lepitusjuhtumi puhul, mille suunab keskusesse kohus või seadus, valivad vaidluse pooled lepitaja volitatud lepitajate nimekirjast, tingimusel et valitud isik on neile kõigile vastuvõetav. Kui pooled ei jõua neile kõigile vastuvõetava lepitaja suhtes kokkuleppele, määrab keskus lepitajaks isiku, kes on heakskiidetud lepitajate nimekirjas järgmine.

Perelepituse korral võivad pooled vastastikusel kokkuleppel valida meelepärase lepitaja justiitsministri poolt selleks otstarbeks määratud isikute nimekirjast (sel juhul kannavad lepitusmenetluse kulud pooled ise) või teise võimalusena nimetab kohus lepitaja järjekorra alusel nende isikute nimekirjast, kelle justiitsminister on määranud kohtu nimetatavaks lepitajaks (sel juhul maksab lepitaja tasu tsiviilkohtu sekretär).

Elektrooniline register praegu puudub. Ent kui soovite saada lisateavet, võite tutvuda keskuse Lingil klikates avaneb uus akenveebisaidi asjakohase leheküljega või võtta keskusega ühendust Malta lepituskeskuse sekretäri kaudu aadressil 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Saate sekretäriga ühendust võtta telefonil +356 23279220 või e-posti aadressil Lingil klikates avaneb uus akeninfo@mediation.mt.

Viimati uuendatud: 28/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Holland

See leht aitab teil leida vahendaja Madalmaades.

Kuidas leida vahendajat Madalmaades?

Madalmaades on mitu vahendajate (edaspidi „lepitajate“) registrit (mis on eraregistrid). Nende kvaliteedi tagamist ei ole seaduses sätestatud. Ühte peamist registrit peab Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade lepitajate liit (Mediatorsfederatie Nederland, MfN). Lisaks sellele on olemas ka Lingil klikates avaneb uus akenADRi rahvusvaheline register (ADR – alternatiivne vaidluste lahendamine).

Liit pakub ka lepitust ja lepitajaid puudutavat erapooletut teavet ja kvaliteeditagamist riigi tasandil. Liidus registreeritud lepitajad on koolitatud ja pädevad tegutsema kooskõlas Madalmaade lepitajate liidu nõuetega (MfN-Mediationreglement). Nad on ka seotud liidu kvaliteeditagamissüsteemiga. Liidu lepitajatega seotud kaebusi lahendab Lingil klikates avaneb uus akenlepitajate kvaliteedi sihtasutus (Stichting Kwaliteit Mediators).

Õigusabiamet (Raad voor Rechtsbijstand) peab Lingil klikates avaneb uus akeneriregistrit lepitajatest, kes võivad tegeleda vaidlustega, mille jaoks on antud tasuta õigusabi.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Madalmaades?

Registritest saab otsida eri otsingukriteeriumide järgi. Näiteks võite otsida lepitajat, kellel on eriteadmised mõnes konkreetses tegevusvaldkonnas, või lepitajat, kes töötab mõnes konkreetses piirkonnas.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade lepitajate liit

Lingil klikates avaneb uus akenADRi register

Lingil klikates avaneb uus akenLepitajate kvaliteedi sihtasutus

Lingil klikates avaneb uus akenÕigusabiameti register

Viimati uuendatud: 20/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Vahendajad - Austria

See leht on abiks vahendaja leidmisel Austrias.

Kuidas leida vahendaja Austrias?

Austria föderaalsel justiitsministeeriumil on nimekiri registreeritud vahendajatest, kes vastavad ametialastele nõuetele.

Selleks on loodud Lingil klikates avaneb uus akenspetsiaalne veebisait. Sellele pääseb ligi Lingil klikates avaneb uus akenjustiitsministeeriumi veebisaidilt.

Saidilt leiab järgmist teavet:

 • vahendajate nimekiri,
 • vahendajaid koolitavate organisatsioonide nimekiri ja
 • kursuste nimekiri.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Veebisait on avalik ja juurdepääs sellele on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Austrias?

Veebisaidil saab vahendajate nimekirja sortida:

 • nime,
 • sihtnumbri ja
 • liidumaa järgi.

Vahendajaid saab otsida järgmiste otsingukriteeriumite järgi:

 • ees- ja perekonnanimi,
 • sihtnumber,
 • liidumaa,
 • riik,
 • valdkond.

Otsingukriteeriume saab kombineerida.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajad Austrias

Viimati uuendatud: 30/05/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Poola

See osa aitab teil leida vahendajat Poolas.

Kuidas leida vahendajat Poolas?

Nimekirju või registreid asutustest ja isikutest, kel on õigus vahendust läbi viia, peavad regionaalsed kohtud ja sellesisulise teabe leiab nimetatud kohtute veebisaitidelt. Vahendajate lisamisega nimekirjadesse ja nende sealt kustutamisega tegeleb pädeva regionaalse kohtu esimees, tuginedes muu hulgas nimekirjadele, mille on koostanud valitsusvälised organisatsioonid (oma põhikirjajärgsete ülesannete raames) ja ülikoolid.

Reeglina on vahendajad spetsialiseerunud teatud kindlat liiki vahendusele: vahendus tsiviilasjades (kaubandusasjades, perekonnaasjades, töötülide korral jne), vahendus kriminaalasjades või asjades, kuhu on segatud alaealised.

Tsiviilasjadega tegelevate vahendajate hulgas on alalisi vahendajaid, kes on lisatud nimekirja, mida peab pädeva regionaalse kohtu esimees.

Johtuvalt õiguslikust korraldusest ühtset keskselt peetavat vahendajate registrit ei ole.

Põhiteabe vahendust käsitlevate reeglite, menetluste ja praktiliste aspektide kohta Poolas leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt Lingil klikates avaneb uus akenlepitust käsitlevast osast.

Kas vahendajate nimekirjadega saab tutvuda tasuta?

Jah, seda saab teha tasuta.

Kuidas leida vahendajat Poolas?

Peaksite kasutama regionaalsete kohtute esimeeste koostatud vahendajate nimekirju või vahendusühingute või üksikvahendajate teenuseid. Vahendajaid puudutava teabe leiab tavaliselt kõnealuste kohtute, ühingute või vahendajate veebisaitidelt.

Viimati uuendatud: 10/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Portugal

Sellel lehel esitatakse teavet vahendaja leidmise kohta Portugalis.

Konfliktivahendajad (mediadores de conflitos), kes töötavad mõne riikliku vahendussüsteemi raames või rahukohtunikena (julgados de paz), peavad olema kantud vahendajatena tegutsema volitatud spetsialistide nimekirja. Nimekirja kandmine on reguleeritud 25. mai määrusega (Portaria) nr 282/2010 ja 19. oktoobri määrusega nr 283/2018.

Riikliku vahenduse reguleerimise eest vastutab justiitsministeeriumi alla kuuluv õiguspoliitika peadirektoraat (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ). Lingil klikates avaneb uus akenDGPJ ei anna teavet selle kohta, kuidas vahendajat leida. Küll aga avaldab ta eespool nimetatud vahendajate nimekirju, millega saab tutvuda järgmiste linkide kaudu:

Lingil klikates avaneb uus akenperevahendajate nimekiri

Lingil klikates avaneb uus akennimekiri vahendajatest töötüli korral

Lingil klikates avaneb uus akennimekiri vahendajatest kriminaalasjades

Lingil klikates avaneb uus akenrahukohtunikest vahendajate nimekiri

Viimati uuendatud: 28/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Rumeenia

Selles osas esitatakse teavet, kuidas leida vahendaja Rumeenias.

Kuidas leida vahendaja Rumeenias?

Vastavalt seaduse nr 192/2006 artiklile 12 kantakse volitatud vahendajad vahendajate nimekirja, mida haldab ja ajakohastab Vahendusnõukogu ning mis avaldatakse perioodiliselt Rumeenia ametliku väljaande I osas.

Vahendajate nimekiri on avaldatud ka Lingil klikates avaneb uus akenVahendusnõukogu veebisaidil.

Vahendusnõukogu veebisaidil on avaldatud järgmine teave:

Vahendusnõukogu veebisaidil avaldatakse teavet alates 2. novembrist 2006.

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajate nimekirjas avaldatud täiendav teave:

 • valitsusvälised organisatsioonid, mille liige vahendaja on;
 • läbitud vahenduskoolituse programm;
 • võõrkeeled, milles vahendaja suudab vahendusteenust osutada;
 • vahendaja kontaktandmed.

Kui soovite vaidluse lahendada vahenduse teel, võite pöörduda vahendaja poole. Vahendajate nimekiri on kättesaadav kohtutes ja justiitsministeeriumi koduleheküljel.

Vahendusnõukogu ajakohastab vahendajate nimekirja perioodiliselt ja edastab ajakohastatud nimekirja kohtutele, riigiasutustele, kohaliku omavalitsuse asutustele ja justiitsministeeriumile.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah.

Kuidas otsida vahendajat Rumeenias?

Lingil klikates avaneb uus akenVahendaja otsimiseks võib kasutada järgmisi otsingukriteeriume:

 • vahendaja nime esimene täht ja
 • maakond, kus on vahendaja peamine asukoht.
Viimati uuendatud: 10/06/2013

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Sloveenia

See lehekülg aitab teil leida vahendaja Sloveenias.

Kuidas leida vahendajat Sloveenias?

Justiitsministeerium peab Lingil klikates avaneb uus akenvahendajate keskregistrit. Registris on nende vahendajate andmeid, kes tegelevad vaidluste alternatiivse lahendamisega kohtutes vastavalt õigusvaidluste alternatiivse lahendamise seadusele (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Nende vahendajate andmeid, kes tegutsevad mitmesuguste valitsusväliste organisatsioonide juures, võib leida nende organisatsioonide veebisaitidelt. Näiteks:

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Kust otsida vahendajat Sloveenias?

Otsige vahendajat järgmistelt veebisaitidelt:

Viimati uuendatud: 09/12/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Slovakkia

Käesolev osa aitab teil leida vahendaja Slovakkias.

Kuidas leida vahendaja Slovakkias?

Slovaki vahendajate andmebaas kuulub Slovaki justiitsministeeriumile, kes seda ka haldab, ning see on kättesaadav ainult slovaki keeles.

Kas juurdepääs Slovakkia vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs teabele vahendajate kohta ja andmebaasist teabe otsimine on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Slovakkias?

Palun külastage Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi justiitsministeeriumi veebisaiti.

Viimati uuendatud: 27/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Soome

See osa aitab teil leida vahendaja Soomes.

Kuidas leida vahendajat Soomes?

Soomes on olemas Lingil klikates avaneb uus akenkriminaal- ja tsiviilasjades pakutavat lepitust (Rikos- ja riita-asioiden sovittelusta) puudutav ametlik veebisait ja seda haldab Soome tervise- ja heaoluinstituut (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL).

Sellel saidil on esitatud teave lepituse kohta kriminaalasjades.

Veebisaidilt leiab ka Lingil klikates avaneb uus akenlepitusbüroode nimekirja.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs Lingil klikates avaneb uus akenkriminaal- ja tsiviilasjades pakutavat lepitust puudutavale veebisaidile on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Soomes?

Otsida saab Soome tervise- ja heaoluinstituudi veebisaidilt.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenTervise- ja heaoluinstituut

Viimati uuendatud: 27/10/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Rootsi

Kuidas leida vahendaja Rootsis?

Rootsi kohtute (Sveriges Domstolar) veebisaidilt leiab Rootsi riikliku kohtute ameti koostatud loetelu isikutest, kes on avaldanud valmisolekut olema kohtus vahendajaks asjades, milles pooled on suutelised kokku leppima. Veebisaidilt leiab ka muud teavet vahenduse kohta.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah.

Kuidas leida vahendaja Rootsis?

Vahendajat võib otsida Lingil klikates avaneb uus akenRootsi kohtute veebisaidilt.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenRootsi kohtud

Viimati uuendatud: 20/09/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Vahendajad - Inglismaa ja Wales

See leht aitab leida vahendaja Inglismaal ja Walesis.

Kuidas leida vahendaja Inglismaal ja Walesis?

Riiklik vahendamise register

Tsiviilasjade vahendaja võib leida veebilehe Lingil klikates avaneb uus akentsiviilvahenduse sidusregister–viida Leia tsiviilvahendaja kaudu, mis pakub teavet järgmistes küsimustes:

 • vahendusmenetlus;
 • teenused;
 • hinnad.

Tsiviilvahenduse sidusregister kuulub justiitsministeeriumile, kes tegeleb selle haldamisega. Registris esitatud vahendajad on saanud tsiviilvahendusnõukogu akrediteeringu.

Perekonnaasjade vahenduse register

Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaasjade vahenduse sidusregistri eesmärk on aidata helistajatel võtta ühendust oma piirkonna vahendajatega. Lingil klikates avaneb uus akenTasuta õigusabi (riigipoolset rahastamist) saavad pooled võivad oma piirkonna vahendajate kohta lisateabe saamiseks võtta ühendust ka piirkondliku õigusabiliiniga järgmistel viisidel: telefon: 0845 345 4345, minicom: 0845 609 6677, SMS: 'legalaid' ja oma nimi numbril 80010 (need on Ühendkuningriigisiseseks kasutuseks). Nõu saab küsida ka veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akenpiirkondliku õigusabi nõustamistalitus internetis kaudu.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs tsiviilvahenduse sidusregistrile ja perekonnaasjade vahenduse sidusregistrile ning piirkondliku õigusabi nõustamistalituse veebisaidile on tasuta.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenTsiviilvahenduse sidusregister, Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaasjade vahenduse sidusregister, Lingil klikates avaneb uus akenKontrollige, kas te võiksite saada tasuta õigusabi, Lingil klikates avaneb uus akenPiirkondlik õigusabi nõustamistalitus,

Viimati uuendatud: 20/04/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Vahendajad - Põhja-Iirimaa

Praegu Põhja-Iirimaal vahendajate andmebaasi ei ole.

Kuidas leida vahendaja Põhja-Iirimaal?

Põhja-Iirimaal vahendajate andmebaasi ei ole. Veidi teavet vahendajate kohta leidub siiski vaidluste lahendamise süsteemis, mille on koostanud Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa Õigusühing.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa Õigusühing

Viimati uuendatud: 16/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Vahendajad - Šotimaa

Sellel lehel saate abi vahendaja leidmiseks Šotimaal.

Kuidas leida vahendaja Šotimaal?

Šotimaa vahendusvõrgustik (Scottish Mediation Network, SMN) haldab Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusregistrit (Scottish Mediation Register, SMR), mis on sõltumatu, Šotimaal kutseala miinimumstandarditele vastavate vahendajate ja vahendusteenistuste register. Need standardid kehtestab sõltumatu standardinõukogu ja need sisaldavad miinimumnõudmisi koolitusele, kogemusele ja pidevale kutsealasele arendamisele.

Šotimaa vahendusvõrgustiku veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akenLeia vahendaja (Find a mediator) veebileht pakub tasuta teavet vahendusega tegelevate isikute kohta. Vahendajad ajakohastavad vähemalt kord aastas veebisaidil esitatud teavet, mis hõlmab nende koolitust, pidevat kutsealast arendamist ja tegevusvaldkondi.

Šotimaa vahendusregistri eesmärk on tagada inimestele nende valitud vahendaja pädevus, andes omapoolse kinnituse, et vahendajad vastavad miinimumstandarditele. Vahendusregistrisse kantud vahendajad võivad end nimetada Šotimaa vahendusregistrisse kantud vahendajaks (Scottish Mediation Registered Mediator) ja kasutada vahendusregistri logo oma nime kõrval.

Šotimaa vahendusvõrgustik haldab ka Šotimaa vahenduse abiliini, mis pakub inimestele nõu ja teavet vahenduse ja selle kasutamise kohta. Abiliini kaudu korraldab Šotimaa vahendusvõrgustik ka vahendust Šotimaa vahendusregistri vahendajate kogu abiga või suunab inimesed sobiva vahendusteenuseni.

Vahendusvõrgustik toetab ja edendab vahendust riikliku tervishoiusüsteemi kohta esitatud kaebustes – seda ülesannet rahastab Šotimaa valitsus. Täiendavat teavet vahenduse ja selle kasutamise kohta leiate Šotimaa vahendusvõrgustiku veebisaidilt.

Šotimaa valitsus on avaldanud ka brošüüri „Resolving Disputes without Going to Court” („Vaidluste lahendamine kohtusse pöördumata”), milles jagatakse nõuandeid vahenduse jt vaidluste alternatiivse lahendamise võimaluste kohta. Brošüüri saab alla laadida Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa valitsuse veebisaidilt.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs vahendajaid käsitlevale teabele on tasuta.

Vahendaja leidmiseks võib teha järgmist.

Minge veebisaidile, klõpsates viidal Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusregister või trükkige oma veebibrauseri URL-aadressi reale Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator ja järgige seejärel juhiseid teie ja teie olukorra jaoks sobivaima vahendaja leidmiseks.

Võtke ühendust Šotimaa vahendusvõrgustikugakas nende veebisaidi kaudu, saates kirja aadressil 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, Ühendkuningriik, või helistades telefonil +44 (0) 131 556 1221.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusvõrgustik,Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusregisterLingil klikates avaneb uus akenŠotimaa valitsuse trükised

Viimati uuendatud: 05/09/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.