Sovittelijat

Viro

Tässä osassa on tietoa sovittelijan löytämisestä Virossa.

Sisällön tuottaja:
Viro

Virossa ei ole yleistä verkkosivustoa tai tietokantaa sovittelijoista. Sovittelulain mukaisesti sovittelijana voi toimia kuka tahansa laissa säädetyt vaatimukset täyttävä henkilö. Valtio ei valvo sovittelijoiden toimintaa.

Sovittelulain mukaan sovittelijana voi toimia:

  1. luonnollinen henkilö, jolle osapuolet ovat antaneet tehtäväksi toteuttaa sovittelumenettelyn ja auttaa kiistan ratkaisemisessa. Sovittelija voi toimia sellaisen oikeushenkilön kautta, johon hän on työsuhteessa tai muussa sopimussuhteessa;
  2. valantehnyt asianajaja; luettelo Viron asianajajaliiton jäsenistä on saatavissa sen verkkosivustolla.
  3. notaari; luettelo notariaattitoimistoista on saatavilla notaariliiton verkkosivustolla
  4. sovittelulaissa säädetyissä tapauksissa valtiollinen tai paikallishallinnon alainen sovitteluelin.

Joitakin tekijänoikeuksiin liittyviä riitoja (ks. tekijänoikeuslaki) ratkaistaan tekijänoikeusalan asiantuntijoista koostuvassa lautakunnassa, joka hoitaa sovittelijan tehtävää. Lautakunta toimii oikeusministeriön alaisuudessa.

Vaikka oikeuskansleria koskevassa asetuksessa ei käytetä oikeusasiamiehen nimitystä, oikeuskansleri toimii myös oikeusasiamiehenä, sillä hän valvoo, että viranomaiset noudattavat yksilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia sekä hyvää hallintotapaa. Lisäksi hänen valvonnassaan ovat paikallishallinto, julkisoikeudelliset oikeushenkilöt ja julkisia tehtäviä hoitavat yksityisoikeudelliset henkilöt. Vuoden 2011 alusta oikeuskansleri on lisäksi toiminut lapsiasiavaltuutettuna lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 4 artiklan mukaisesti. Lisätietoa aiheesta on oikeuskanslerin verkkosivustolla.

Kollektiivisten työriitojen ratkaiseminen on valtakunnansovittelijan tehtävä. Lisätietoa aiheesta on saatavissa asiaa koskevalla verkkosivustolla.

On myös kansalaisjärjestöjä, joihin voi ottaa yhteyttä:

  • Viron lastensuojeluliitto on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka puolustaa lasten oikeuksia. Muun toimintansa ohessa se neuvoo vanhempia, jotka aikovat erota tai muuttaa erilleen. Vanhempia rohkaistaan käyttämään sovittelijan palveluita lasten etujen suojelemiseksi. Liitto on järjestänyt koulutusta perheasioiden sovittelijoille.
  • Viron vakuutusyritysten liitto on perustanut vakuutusasioiden sovitteluelimen, joka käsittelee vakuutuksiin liittyviä riitoja tuomioistuimen ulkopuolella. Muodollisesti kyseessä on sovittelija eikä sovittelulaissa tarkoitettu sovitteluelin.
  • Viron liikennevakuutusyritysten liitto on perustanut liikennevakuutusasioiden sovitteluelimen, joka käsittelee liikennevakuutuksiin liittyviä riitoja tuomioistuimen ulkopuolella. Muodollisesti kyseessä on sovittelija eikä sovittelulaissa tarkoitettu sovitteluelin.
  • Virossa perheasioiden sovittelijoita edustavat Viron sovittelijoiden liitto ja sovitteluinstituutti.
Päivitetty viimeksi: 09/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.