Sovittelijat

Espanja

Tässä osassa annetaan tietoja siitä, miten löytää sovittelija Espanjassa.

Sisällön tuottaja:
Espanja

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Sovittelijoita ja sovitteluelimiä koskeva rekisteri (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) on ammattisovittelijoita ja sovitteluelimiä koskeva julkinen tietokanta, joka on käytettävissä maksutta oikeusministeriön verkkosivustolla ja joka helpottaa kansalaisten mahdollisuuksia käyttää sovittelua riitojen ratkaisemiseksi.

Hakukoneet:

Sovittelijoiden ja sovitteluelinten ei ole kuitenkaan pakko rekisteröityä kyseiseen rekisteriin. On myös mahdollista etsiä sovittelijaa suoraan sovitteluelinten kautta. Esimerkiksi monet ammattijärjestöt ja kauppa-, teollisuus-, palvelu- ja merenkulkukamarit ovat perustaneet sovittelukeskuksia, jotka etsivät sopivan sovittelijan kyseessä olevaa tapausta varten. Myös perhe-, siviili-, kauppa- ja yleisasioihin erikoistuneet sovitteluyhdistykset auttavat sovittelijan etsimisessä.

Jos ylemmät tuomioistuimet saattavat asian sovitteluun, alemmilla tuomioistuimilla on käytettävissään kanavat saattaa asia sovitteluelinten käsiteltäväksi niiden vastuualueella. Myös nämä elimet auttavat osapuolia löytämään sopivan sovittelijan.

Sovittelu

Sovittelua voidaan kutsua eri nimillä, mutta se on riitojenratkaisukeino, jossa osapuolet pyrkivät pääsemään vapaaehtoisesti keskinäiseen sopuun puolueettomasti ja riippumattomasti toimivan sovittelijan avulla.

Sovittelija

Sovittelijat voivat olla luonnollisia henkilöitä, joilla on täydet kansalaisoikeudet. Edellytyksenä on kuitenkin, että heihin ammatin harjoittamisen yhteydessä mahdollisesti sovellettava lainsäädäntö ei estä heitä toimimasta sovittelijana.

Sovittelupalveluja tarjoavien oikeushenkilöiden, olivatpa kyseessä sitten ammattimaiset yritykset tai muut lainsäädännössä tarkoitetut oikeushenkilöt, on nimettävä sovittelijaksi luonnollinen henkilö, joka täyttää laissa säädetyt vaatimukset.

Sovittelijaa koskevat vaatimukset

Sovittelijalla on oltava yliopistotutkinnon tai ylemmän ammatillisen tutkinnon lisäksi erikoiskoulutus sovittelijan tehtävään. Tarvittavaa erikoiskoulutusta tarjoavat asianmukaisesti hyväksytyt oppilaitokset, ja koulutus pätevöittää toimimaan sovittelijana koko Espanjan alueella. Sovittelijoiden on suoritettava Espanjassa tällaista erikoiskoulututusta vähintään 100 tuntia, ja tiedot on päivitettävä jatkokoulutuksen avulla.

Sovittelijoiden on otettava vakuutus tai vastaava vakuus, joka kattaa riitojen selvittämisestä aiheutuvan yksityisoikeudellisen vastuun.

Maksukyvyttömyysasioiden sovittelija (mediador concursal)

Maksukyvyttömyysasioiden sovittelijat ovat luonnollisia henkilöitä, jotka täyttävät sovittelijalle asetetut vaatimukset ja 9. heinäkuuta 2003 annetun konkurssilain 22/2003 27 §:n 1 momentissa säädetyt konkurssipesän selvittäjää koskevat vaatimukset. Tällaisen sovittelijan voivat nimittää notaarit tai kaupparekisterinpitäjät konkurssilain X osastossa tarkoitetuissa tuomioistuimen ulkopuolisissa velanmaksua koskevissa sopimuksissa. Myös oikeushenkilöt voivat toimia konkurssiasioiden sovittelijoina edellyttäen, että ne toimivat sovittelussa sellaisen luonnollisen henkilön välityksellä, joka täyttää edellä mainitut vaatimukset. Nämä sovittelijat nimetään peräkkäin Espanjan virallisen lehden (Boletín Oficial del Estado) verkkosivustolla olevasta virallisesta luettelosta, joka laaditaan sovittelijoita ja sovitteluelimiä koskevassa rekisterissä olevien tietojen perusteella. Elinkeinonharjoittajat voivat myös pyytää kauppa-, teollisuus-, palvelu- ja merenkulkukamareita nimittämään sovittelulautakunnan, johon on kuuluttava maksukyvyttömyysasioiden sovittelija ja joka auttaa niitä neuvottelemaan tuomioistuimen ulkopuolisen maksusopimuksen.

Sovitteluelin

Sovitteluelimet ovat espanjalaisia tai ulkomaisia julkisia tai yksityisiä elimiä taikka julkisoikeudellisia yhteisöjä, joiden tehtävänä on mm. helpottaa sovittelua ja mahdollistaa sovittelun saatavuus ja hallinnointi, mukaan lukien sovittelijoiden nimittäminen, sekä varmistaa, että nimittäminen tapahtuu avoimella tavalla. Jos niiden toimintaan kuuluu myös välimiesmenettely, niiden on huolehdittava näiden toimintojen pitämisestä erillään.

Sovitteluelin ei voi tarjota sovittelupalvelua suoraan. Tämä tarkoittaa sitä, että elin ei ole itse sovittelija, vaan se ilmoittaa sovittelijoidensa henkilöllisyyden, antaa tiedot heidän koulutuksestaan, erikoistumisestaan ja kokemuksestaan ja auttaa siten osapuolia valitsemaan niille parhaiten soveltuvan sovittelijan.

Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.