Mediátori

Nizozemska

Táto stránka vám pomôže nájsť mediátora v Holandsku.

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Ako nájsť mediátora v Holandsku

V Holandsku existujú rôzne (súkromné) registre mediátorov. Ich kvalitu nezaručujú žiadne právne ustanovenia. Jeden z hlavných registrov vedie Holandská federácia mediátorov (Mediatorsfederatie Nederland, MfN). K dispozícii je aj medzinárodný register ARS.

Federácia poskytuje aj nestranné informácie a zabezpečenie kvality, pokiaľ ide o mediáciu a mediátorov v Holandsku. Mediátori registrovaní vo federácii MfN sú školení a kvalifikovaní, aby pracovali v súlade s pravidlami mediácie federácie MfN (MfN-Mediationreglement). Zaviazali sa, že budú uplatňovať systém zabezpečenia kvality federácie MfN. Sťažnosti týkajúce sa mediátorov registrovaných vo federácii MfN vybavuje Nadácia pre kvalitu mediátorov (Stichting Kwaliteit Mediators).

Rada pre právnu pomoc (Raad voor Rechtsbijstand) má osobitný register mediátorov, ktorí majú oprávnenie venovať sa prípadom právnej pomoci.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Holandsku

V registroch môžete vyhľadávať pomocou rôznych vyhľadávacích kritérií. Môžete napríklad vyhľadať mediátora, ktorý má osobitné odborné znalosti v určitej oblasti činnosti, alebo mediátora, ktorý pracuje v konkrétnom regióne.

Súvisiace odkazy

Holandská federácia mediátorov

Register ADR

Nadácia pre kvalitu mediátorov

Register Rady pre právnu pomoc

Posledná aktualizácia: 27/10/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.