Медиатори

Hollandia

Тази страница ще ви помогне да намерите медиатор в Нидерландия.

Tartalomszolgáltató:
Hollandia

Как да намеря медиатор в Нидерландия?

В Нидерландия има различни (частни) регистри за медиатори. Няма законови разпоредби за осигуряване на качеството. Един от най-големите регистри е регистърът на Федерацията на нидерландските медиатори (Mediatorsfederatie Nederland (MfN)). Друг регистър е международният регистър за алтернативно разрешаване на спорове.

Федерацията също така предоставя безпристрастна информация и гаранции за качеството на медиацията и медиаторите в Нидерландия. Медиаторите, регистрирани в MfN, са обучени и квалифицирани да работят като медиатори в съответствие с правилата на MfN за медиацията (MfN-Mediationreglement). Те са се ангажирали да спазват системата на MfN за осигуряване на качеството. Фондацията за качество на медиаторите (Stichting Kwaliteit Mediators) се занимава с жалби относно медиатори на MfN.

Съветът за правна помощ (Raad voor Rechtsbijstand) разполага със специален регистър за медиатори, упълномощени да разглеждат случаи, свързани с правна помощ.

Безплатен ли е достъпът до базата данни с медиатори?

Да, достъпът е безплатен.

Как да търся медиатор в Нидерландия?

В регистрите може да се търси по различни критерии. Можете например да търсите медиатор с експертен опит в специфична област или медиатор, работещ в даден регион.

Връзки по темата

Федерация на нидерландските медиатори

Регистър за алтернативно решаване на спорове

Фондация за качество на медиаторите

Регистър на Съвета за правна помощ

Последна актуализация: 26/08/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.