Tarpininkai

Lietuva

Lietuvoje nėra centralizuotos už tarpininkavimą atsakingos institucijos. Šios srities darbai bus pradėti įgyvendinus Direktyvą 2008/52/EB.

Turinį pateikė
Lietuva

Kaip rasti tarpininką Lietuvoje?

Lietuvoje galima teisminė ir neteisminė mediacija. Neteisminės mediacijos paslaugas paprastai teikia advokatai.

Teisminė mediacija – tai ginčų sureguliavimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams).

Teisminę mediaciją vykdo mediatoriai – specialiai apmokyti teisėjai, teisėjų padėjėjai arba kiti atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys, kurie yra įtraukti į Teisėjų tarybos sudarytos darbo grupės patvirtintą Teismo mediatorių sąrašą. 2011-01-28 Teisėjų taryba posėdžio metu pritarė siūlymui, jog teisminę mediaciją civilinėse bylose galima būtų taikyti visuose šalies teismuose, kad šių paslaugų prieinamumas būtų įmanomas nepriklausomai nuo regiono.

Teisminė mediacija yra nemokama paslauga. Be to, jei pasirinksite ginčą civilinėse bylose išspręsti naudojantis teismine mediacija, sutaupysite nemažai savojo laiko ir pastangų, kuriuos eikvojamos besibylinėjant, taip pat – pinigų, nes teisminės mediacijos procedūrą užbaigus taikiu susitarimu grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.

Pasiūlyti perduoti ginčą teisminei mediacijai gali civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas arba šį norą gali pareikšti bet kuris dalyvaujantis byloje asmuo. Perduodant ginčą teisminei mediacijai teisėjas išaiškina šalims teisminės mediacijos proceso esmę. Dėl mediatoriaus skyrimo ir pakeitimo sprendžia teismo pirmininkas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas arba jų paskirtas teisėjas. Prireikus gali būti skiriami du mediatoriai. Skiriant mediatorių įvertinama šalių nuomonė, pareikšta prašant arba sutinkant ginčą perduoti teisminei mediacijai.

Teisminės mediacijos metu gali dalyvauti tik proceso šalys, tretieji asmenys ir jų atstovai. Abiejų šalių prašymu arba sutikimu teisminės mediacijos metu gali dalyvauti ir kiti asmenys, kurių dalyvavimas gali padėti išspręsti ginčą. Teisminės mediacijos procedūros nėra protokoluojamos.

Teisminės mediacijos procedūra baigiama, kai šalys susitaria dėl ginčo dalyko bei pasirašo taikos sutartį, kurią tvirtina bylą nagrinėjantis teisėjas.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.