Mediatori

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Saskaņā ar Likumu par mediāciju (Narodne novine (NN; Horvātijas Republikas Oficiālais Vēstnesis) Nr. 18/11) un Noteikumiem par mediatoru reģistru un mediācijas iestāžu un mediatoru akreditācijas standartiem (NN Nr. 59/11) Tieslietu ministrija uztur Mediatoru reģistru.

Atrast mediatoru

Ārpustiesas mediācijas procedūras jau daudzus gadus ļoti sekmīgi īsteno Horvātijas Komercpalātas, Horvātijas Tirdzniecības un amatniecības palātas un Horvātijas Darba devēju asociācijas mediācijas centri, kā arī Horvātijas Mediācijas asociācija, Horvātijas Advokātu kolēģija, Horvātijas Apdrošināšanas padome un Horvātijas Republikas valdības Sociālās partnerības birojs. Tomēr mediāciju ar izraudzīta mediatora dalību var īstenot arī, neiesaistot minētos centrus.

Lapa atjaunināta: 18/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.