Mediatori

Igaunija

Šī iedaļa palīdzēs atrast mediatoru Igaunijā.

Saturu nodrošina
Igaunija

Igaunijai nav vispārīgas tīmekļa vietnes vai datubāzes par mediatoriem. Saskaņā ar Samierināšanas likumu ikviens, kas atbilst samierināšanas likumā noteiktajiem nosacījumiem, var darboties kā mediators. Samierinātāja darbības kontroli valsts neveic.

Saskaņā ar Samierināšanas likumu par mediatoru var būt:

  1. fiziska persona, kurai puses uzdevušas veikt samierināšanas procedūru un palīdzēt atrisināt strīdu. Samierinātājs var darboties ar tādas juridiskas personas starpniecību, ar kuru tam ir darba attiecības vai cita veida līgumiskas attiecības;
  2. zvērināts advokāts – Igaunijas Advokātu asociācijas biedru saraksts ir pieejams tās tīmekļa vietnē;
  3. notārs – Notāru palātas tīmekļa vietnē ir pieejams notāra biroju saraksts;
  4. samierināšanas likumā noteiktajos gadījumos – valsts vai vietējās pašvaldības samierināšanas orgāns.

Ar noteiktām autortiesībām saistītus strīdus (sk. Autortiesību likumu) kā samierinātājs risina autortiesību ekspertu komiteja. Šī komiteja ir izveidota pie Tieslietu ministrijas.

Lai gan Tieslietu kanclera likums nelieto "ombuda" jēdzienu, tieslietu kanclers pilda arī ombuda funkcijas, pārbaudot, vai valsts iestādes ievēro personu pamattiesības un brīvības un labas pārvaldības principus, un uzraugot vietējās pašvaldības, publisko tiesību juridiskās personas un publiskos uzdevumus pildošās privātās personas. Kopš 2011. gada tieslietu kanclers saskaņā ar Konvencijas par bērna tiesībām 4. pantu pilda bērnu ombuda funkcijas. Papildu informācija pieejama Tieslietu kanclera tīmekļa vietnē.

Ar kolektīvo darba strīdu risināšanu nodarbojas valsts samierinātājs, un papildu informācija atrodama viņa tīmekļa vietnē.

Jūs varat sazināties arī ar šādām nevalstiskām organizācijām:

  • Igaunijas Bērnu labklājības savienība ir bezpeļņas organizācija, kas atbalsta bērnu tiesības. Tās darbība ietver arī konsultācijas vecākiem, kas vēlas dzīvot atsevišķi vai šķirties, iedrošinot tos izmantot samierinātāja pakalpojumus, lai aizsargātu bērnu intereses. Savienība ir rīkojusi mācības par mediāciju ģimenē.
  • Igaunijas Apdrošināšanas asociācija ir izveidojusi apdrošināšanas samierināšanas struktūru, lai risinātu apdrošināšanas strīdus ārpustiesas kārtībā. Formāli tā ir samierinātājs, nevis samierināšanas iestāde Samierināšanas likuma izpratnē.
  • Igaunijas satiksmes apdrošināšanas asociācija ir izveidojusi apdrošināšanas samierināšanas struktūru, lai risinātu satiksmes apdrošināšanas strīdus ārpustiesas kārtībā. Formāli tā ir samierinātājs, nevis samierināšanas iestāde Samierināšanas likuma izpratnē.
  • Igaunijā mediatorus ģimenes lietās pašlaik pārstāv Igaunijas Mediatoru asociācija un Mediācijas institūts.
Lapa atjaunināta: 09/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.