Mediatori

Lietuva

Lietuvā nav centralizētas iestādes, kas atbild par starpniecību. Darbs šajā jomā sāksies pēc Direktīvas 2008/52/EK ieviešanas.

Saturu nodrošina
Lietuva

Kā atrast mediatoru Lietuvā?

Lietuvā ir iespējama tiesas mediācija un ārpus tiesas mediācija. Ārpus tiesas mediācijas pakalpojumus parasti piedāvā advokāti.

Tiesas mediācija ir strīda risināšana procedūra, kuras mērķis ir palīdzēt pusēm civiltiesiskos strīdos rast miermīlīgu strīda risinājumu ar viena vai vairāku mediatoru (starpnieku) palīdzību.

Tiesas mediāciju veic mediatori. Tie ir īpaši apmācīti tiesneši, tiesnešu palīgi vai citas attiecīgi kvalificētas personas, kuru vārdi ir iekļauti Tiesas mediatoru sarakstā. Tiesnešu Padomes 2011. gada 28. janvāra sanāksmē tika nolemts, ka tiesas mediāciju civillietās var piemērot visās Lietuvas tiesās un šim pakalpojumam jābūt pieejamam neatkarīgi no reģiona.

Tiesas mediācija ir bezmaksas pakalpojums, turklāt, izvēloties atrisināt civiltiesisku strīdu ar tiesas mediācijas palīdzību, iespējams ievērojami ietaupīt laiku un pūliņus, ko citādi būtu jāpatērē tiesājoties. Var ietaupīt arī naudu, jo tiek atmaksāti 75 % no tiesas nodevām, ja tiesas mediācijas rezultātā tiek panākts izlīgums.

Civillietas nodošanu tiesas mediācijai var ierosināt tiesnesis. Jebkura tiesvedībā iesaistītā puse var izteikt vēlmi nodot lietu mediācijai. Nododot lietu tiesas mediācijai, tiesnesis pusēm izskaidro tiesas mediācijas procesa būtību. Par mediatora iecelšanu vai aizstāšanu lemj tiesas priekšsēdētājs vai tiesas civillietu departamenta vadītājs, vai viņu norīkots tiesnesis. Ja nepieciešams, var iecelt divus mediatorus. Ieceļot mediatoru, jāņem vērā viedoklis, ko puses izteikušas, ierosinot lietas nodošanu tiesas mediācijai vai piekrītot šādai mediācijai.


Tiesas mediācijas procesā var piedalīties tikai tiesvedības puses, trešās personas un to pārstāvji. Citas personas, kuru dalība varētu palīdzēt atrisināt strīdu, arī var pievienot savus vārdus attiecīgās puses pieteikumam vai piekrišanai. Tiesas mediācijas procesu nefiksē protokolā.

Tiesas mediācijas procesu var izbeigt, ja puses vienojas par strīda risinājumu un paraksta izlīgumu, ko pēcāk apstiprina galvenais tiesnesis.

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.