Mediatori

Malta

Šī portāla iedaļa palīdzēs atrast mediatoru Maltā.

Saturu nodrošina
Malta

Kā atrast mediatoru Maltā

Maltas Mediācijas centrs izsniedz pusēm savu atbilstoši akreditēto mediatoru sarakstu. Gan tad, kad puses mediāciju izvēlas brīvprātīgi vai kad puses uz centru ir nosūtījusi tiesa vai to paredz likums, strīdā iesaistītās puses izvēlas mediatoru no akreditēto mediatoru saraksta ar nosacījumu, ka izvēlētais speciālists ir pieņemams visām strīdā iesaistītajām pusēm. Ja puses nespēj vienoties par savstarpēji pieņemamu mediatoru, centrs ieceļ par mediatoru to speciālistu, kurš ir nākamais pēc kārtas akreditēto mediatoru sarakstā.

Ja mediācija notiek ģimenes lietās, puses var, savstarpēji vienojoties un pēc savas izvēles izraudzīties mediatoru no to personu saraksta, kuras Tieslietu ministrs ir apstiprinājis šim nolūkam (tādā gadījumā puses pašas sedz mediācijas izmaksas), vai arī tiesa rotācijas kārtībā norīko mediatoru no to personu saraksta, kuras Tieslietu ministrs ir apstiprinājis darbībai kā tiesas norīkotiem mediatoriem (šādā gadījumā mediatoriem pienākošās nodevas apmaksā Civillietu tiesu un tribunālu sekretariāts).

Pagaidām vēl nav izveidots elektronisks mediatoru reģistrs. Tomēr, ja jūs vēlaties papildu informāciju, jūs to varat iegūt centra tīmekļa vietnes attiecīgajā lapā vai sazinoties ar centru ar tā sekretariāta starpniecību: Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Jūs varat sazināties ar sekretariātu, piezvanot pa tālruni +356 23279220 vai nosūtot e-pastu uz adresi info@mediation.mt.

Lapa atjaunināta: 28/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.