Mediatori

Spānija

Šī sadaļa paredzēta, lai palīdzētu sameklēt mediatoru Spānijā.

Saturu nodrošina
Spānija

Kur meklēt informāciju par mediāciju?

Mediatoru un mediācijas iestāžu reģistrs ir publiska, informatīva elektroniska datubāze, kas bez maksas ir pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē. Tajā reģistrēti profesionāli mediatori un mediācijas iestādes nolūkā atvieglot pilsoņu piekļuvi šādiem strīdu izšķiršanas līdzekļiem.

Piekļuves meklētājprogrammas:

Tomēr mediatoriem un mediācijas iestādēm reģistrācija Mediatoru un mediācijas iestāžu reģistrā nav obligāta. Tāpēc mediatoru var sameklēt arī tieši ar mediācijas iestāžu starpniecību, to vidū profesionālās asociācijās un tirdzniecības, rūpniecības, pakalpojumu un kuģniecības palātās, kurās lielā skaitā ir izveidoti mediācijas centri, kas attiecīgajā lietā nodrošina atbilstošu mediatoru. Piekļuvi mediācijai atvieglo arī asociācijas, kas specializējas mediācijas jomā (ģimenes tiesību lietās, civillietās, komerclietās, vispārējās lietās).

Ja mediāciju sāk tiesas, tās var pa saviem kanāliem vērsties pie mediācijas iestādēm, kas darbojas to kompetences jomā, un arī šādi puses var atrast piemērotu mediatoru.

Mediācija

Mediācija ir strīdu izšķiršanas veids (neatkarīgi no tā, kā šo procesu nosauc), kur divas vai vairākas puses brīvprātīgi cenšas panākt vienošanos ar mediatora starpniecību, kurš rīkojas objektīvi un neitrāli.

Mediators

Par mediatoru var būt fiziskas personas, kas pilnībā īsteno savas civiltiesības, ar noteikumu, ka to neliedz tiesību akti, kas uz tām var attiekties, ja tās strādā savā profesijā.

Juridiskai personai, kas sniedz mediācijas pakalpojumus, neatkarīgi no tā, vai tā ir profesionāla sabiedrība vai cita likumā paredzēta sabiedrība, par mediatoru ir jāieceļ fiziska persona, kas atbilst likumā paredzētajiem nosacījumiem.

Mediatoram izvirzāmās prasības

Mediatoram jābūt ieguvušam oficiālu universitātes vai augstākās profesionālās izglītības kvalifikāciju un jābūt īpaši apmācītam mediācijā, apguvušam vienu vai vairākus speciālus kursus, kurus rīko oficiāli akreditētas iestādes un pēc kuru beigšanas drīkst praktizēt mediāciju visā valsts teritorijā. Spānijā šīs speciālās mediatoru apmācības ilgumam jābūt vismaz 100 stundas un tā ir arī jāatjaunina tālākizglītības procesā.

Mediatoram jānoslēdz apdrošināšanas līgums vai jānodrošina līdzvērtīga garantija, kas sedz civiltiesisko atbildību, kura izriet no viņa rīcības strīdos, kurus viņš risina.

Maksātnespējas mediators (mediador concursal)

Maksātnespējas mediators ir fiziska persona, kas atbilst Maksātnespējas likuma 27. panta 1. punktā mediatoriem izvirzītajām prasībām un kuru notāri vai uzņēmumu reģistra amatpersonas var iecelt par maksātspējas administratoru parādu ārpustiesas atgūšanai, kā minēts 2003. gada 9. jūlija Maksātnespējas likuma 22/2003 X sadaļā. Arī juridiskas personas var darboties maksātnespējas mediācijā ar fiziskas personas starpniecību, kura atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem. Šos mediatorus pēc kārtas izraugās no Spānijas Oficiālā Vēstneša (Boletín Oficial del Estado) tīmekļa vietnē publicētā oficiālā saraksta, kurš izveidots, pamatojoties uz Mediatoru un mediācijas iestāžu reģistra sniegto informāciju. Uzņēmēji var arī vērsties tirdzniecības, rūpniecības, pakalpojumu un kuģniecības palātās un lūgt, lai tās ieceļ mediācijas komiteju, kurā darbotos maksātnespējas mediators un kura būtu atbildīga par palīdzību sarunās par parādu ārpustiesas atgūšanu.

Mediācijas iestāde

Mediācijas iestādes ir Spānijas vai ārvalstu valsts vai privātas struktūras, kā arī publisko tiesību subjekti, kuru mērķis ir veicināt mediāciju, atvieglot piekļuvi mediācijai un tās administrēšanu, tai skaitā mediatoru iecelšanu, un tām ir jānodrošina šādas iecelšanas pārredzamība. Ja to uzdevumos ietilpst arī arbitrāža, tās veic pasākumus, lai nodrošinātu abu darbību nošķiršanu.

Mediācijas iestāde nevar mediācijas pakalpojumus sniegt tieši, jo pati nav mediators, taču tā dara zināmu tās darbības jomā darbojošos mediatoru identitāti, informāciju par viņu apmācību, specializāciju un pieredzi, tādējādi palīdzot pusēm izvēlēties mediatoru, kurš tām var vislabāk palīdzēt.

Lapa atjaunināta: 26/02/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.