Bemiddelaars/mediators

Litouwen

Er is geen centraal orgaan dat verantwoordelijk is voor mediation in Litouwen. Zodra een begin is gemaakt met de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/52/EG, zal hieraan worden gewerkt.

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Hoe kan een bemiddelaar/mediator worden gevonden in Litouwen?

Gerechtelijke en buitengerechtelijke bemiddeling/mediation zijn in Litouwen mogelijk. Buitengerechtelijke bemiddelings-/mediationdiensten worden doorgaans verleend door advocaten.

Gerechtelijke bemiddeling/mediation is een geschillenbeslechtingsprocedure die ten doel heeft partijen in civiele zaken hun geschil vreedzaam te helpen oplossen door de tussenkomst van een of meer bemiddelaars/mediators (intermediairs).

Gerechtelijke bemiddeling/mediation wordt uitgevoerd door bemiddelaars/mediators. Dit zijn speciaal opgeleide rechters, hulprechters of andere voldoende gekwalificeerde personen wier namen zijn opgenomen in de Lijst van gerechtelijke bemiddelaars/mediators. De Raad van de rechterlijke macht heeft op zijn vergadering van 28 januari 2011 besloten dat gerechtelijke bemiddeling/mediation in civiele procedures in alle rechtbanken van Litouwen kan worden toegepast en dat deze dienstverlening beschikbaar moet zijn in alle regio’s.

Gerechtelijke bemiddeling/mediation is een dienst die kosteloos wordt verleend. Een keuze om een oplossing voor een civiel geschil te zoeken door middel van gerechtelijke bemiddeling/mediation bespaart bovendien veel tijd en moeite die anders zouden zijn besteed aan procederen. Er wordt ook geld bespaard, want 75 % van de gerechtelijke vergoedingen is terugvorderbaar wanneer de gerechtelijke bemiddeling/mediation leidt tot een minnelijke schikking.

Een voorstel om een civiele zaak door te sturen voor gerechtelijke bemiddeling/mediation kan worden gedaan door de voorzittende rechter. Een verzoek daartoe kan worden geuit door elke partij in de procedure. Wanneer een geschil wordt doorverwezen voor gerechtelijke bemiddeling/mediation, legt de rechter de partijen uit wat de gerechtelijke bemiddelings-/mediationprocedure inhoudt. Het besluit tot benoeming of vervanging van een bemiddelaar/mediator wordt genomen door de voorzitter van de rechtbank, het hoofd van de afdeling Civiele Zaken van de rechtbank, of een door hen daartoe aangewezen rechter. Indien nodig, kunnen twee bemiddelaars/mediators worden benoemd. Bij de benoeming van een bemiddelaar/mediator moet rekening worden gehouden met het standpunt van de partijen in het verzoek om verwijzing van het geschil naar gerechtelijke bemiddeling/mediation of in hun verklaring van instemming met een dergelijke verwijzing.


Uitsluitend de partijen in de procedure, derde partijen en hun vertegenwoordigers mogen deelnemen aan gerechtelijke bemiddeling/mediation. Ook andere personen wier deelname het geschil kan helpen beslechten, kunnen hun naam onder het verzoek of de verklaring van instemming van een der partijen zetten. Gerechtelijke bemiddelings-/mediationprocedures worden niet geregistreerd.

Gerechtelijke bemiddelings-/mediationprocedures kunnen worden beëindigd als de partijen overeenstemming over het voorwerp van het geschil bereiken en een gerechtelijke schikking ondertekenen, die vervolgens door de voorzittende rechter wordt goedgekeurd.

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.