Bemiddelaars/mediators

Spanje

Dit onderdeel helpt u bij het vinden van een bemiddelaar/mediator in Spanje.

Inhoud aangereikt door
Spanje

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling/mediation?

Het register van bemiddelaars/mediators en bemiddelings-/mediationinstanties is openbaar en informatief van aard en neemt de vorm aan van een geautomatiseerde databank die gratis toegankelijk is op de website van het Ministerie van Justitie. Het heeft tot doel deze methode van geschillenbeslechting toegankelijker te maken voor burgers door bekendheid te geven aan professionele bemiddelaars/mediators en bemiddelings-/mediationinstanties.

Zoekmachine:

De inschrijving in het register van bemiddelaars/mediators en bemiddelings-/mediationinstanties is echter niet verplicht, noch voor de bemiddelaars/mediators, noch voor de instanties. Het is dus ook mogelijk rechtstreeks een bemiddelaar/mediator te vinden via bemiddelings-/mediationinstanties, zoals beroepsorganisaties en kamers van koophandel, industrie, diensten en scheepvaart, waarvan er vele bemiddelings/-mediationcentra hebben opgericht die een geschikte bemiddelaar/mediator voor de betrokken zaak aanwijzen. Er zijn ook verenigingen die gespecialiseerd zijn in bemiddeling/mediation (voor gezins-, burgerlijke, handels of algemene zaken) en die de toegang tot bemiddeling/mediation eveneens zullen vergemakkelijken.

Wanneer rechtbanken van oordeel zijn dat een zaak voor bemiddeling/mediation in aanmerking komt, verwijzen zij deze via specifieke kanalen door naar bemiddelings-/mediationinstanties die in het kader van hun bevoegdheden werken en die er tevens voor zullen zorgen dat de partijen de geschikte bemiddelaar/mediator vinden.

Bemiddeling/mediation

Bemiddeling/mediation is een methode voor de beslechting van geschillen, ongeacht de benaming ervan, waarbij twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis hun geschil te schikken met de hulp van een bemiddelaar/mediator, die onpartijdig en neutraal optreedt.

Bemiddelaar/mediator

Bemiddelaars/mediators kunnen natuurlijke personen zijn die in het bezit zijn van hun burgerrechten, op voorwaarde dat de wetgeving waaraan zij bij de uitoefening van hun beroep onderworpen kunnen zijn, zich daar niet tegen verzet.

Rechtspersonen die bemiddelings-/mediationdiensten verlenen, ongeacht of het gaat om beroepsvennootschappen dan wel om een andere soort vennootschap waarin de wet voorziet, moeten een natuurlijke persoon die aan de wettelijke vereisten voldoet, als bemiddelaar aanwijzen.

Vereisten om bemiddelaar/mediator te worden

Een bemiddelaar/mediator moet in het bezit zijn van een officieel universitair diploma of moet een hogere beroepsopleiding hebben afgesloten en heeft een specifieke opleiding op het gebied van bemiddeling/mediation gevolgd. Deze opleiding moet bestaan uit een of meer specifieke, door naar behoren erkende instellingen gegeven cursussen die geldig zijn voor de uitoefening van de activiteit van bemiddelaar/mediator op het gehele nationale grondgebied. In Spanje moeten bemiddelaars/mediators deze specifieke opleiding gedurende ten minste 100 uur hebben gevolgd en moeten zij hun kennis ook up-to-date houden door middel van permanente educatie.

Bemiddelaars/mediators moeten een verzekering afsluiten of een gelijkwaardige zekerheid stellen ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit hun optreden in geschillen waarin zij bemiddeling/mediation verlenen.

Bemiddelaar/mediator in insolventieprocedures

Een natuurlijke persoon die zowel voldoet aan de vereisten om als bemiddelaar/mediator op te treden als aan de vereisten van artikel 27, lid 1, van de insolventiewet om als vereffenaar in insolventieprocedures op te treden, kan als zodanig door notarissen of griffiers van het Handelsregister worden aangewezen in de buitengerechtelijke betalingsovereenkomsten als bedoeld in titel X van wet 22/2003 van 9 juli 2003 betreffende insolventie. Bemiddelaars/mediators in insolventieprocedures kunnen ook rechtspersonen zijn, mits zij bij een dergelijke bemiddeling/mediation optreden via een natuurlijke persoon die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet. Deze bemiddelaars/mediators worden op volgorde aangewezen aan de hand van de officiële lijst op het portaal van het Spaanse staatsblad (Boletín Oficial del Estado), die is samengesteld op basis van de informatie in het register van bemiddelaars/mediators en bemiddelings-/mediationinstanties. Ondernemers kunnen de kamers van koophandel, industrie, diensten en scheepvaart ook verzoeken een bemiddelings-/mediationpanel aan te wijzen, waarin een insolventiebemiddelaar/-mediator zitting moet hebben, om hen bij te staan bij de onderhandelingen over de buitengerechtelijke betalingsovereenkomst.

Bemiddelings-/mediationinstantie

Tot de bemiddelings-/mediationinstanties behoren openbare of particuliere, Spaanse of buitenlandse organen, alsmede publiekrechtelijke lichamen die tot doel hebben bemiddeling/mediation te bevorderen, de toegang tot en het beheer van bemiddeling/mediation te vergemakkelijken, waaronder de aanwijzing van bemiddelaars/mediators, en te zorgen voor transparantie bij de aanwijzing van bemiddelaars/mediators. Indien hun doel ook arbitrage omvat, nemen zij maatregelen om de scheiding tussen beide activiteiten te waarborgen.

De bemiddelings-/mediationinstantie kan niet rechtstreeks de bemiddelings-/mediationdienst verlenen, hetgeen betekent dat zij zelf geen bemiddelaar/mediator is, maar dat zij de identiteit van de bemiddelaars/mediators die onder haar bevoegdheid vallen, moet bekendmaken en op de hoogte moet zijn van hun opleiding, specialisatie en ervaring, teneinde de partijen te helpen de bemiddelaar/mediator te kiezen die hen het best kan bijstaan.

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.