Mediatorzy

Estonia

W tej części można znaleźć wskazówki, jak znaleźć mediatora w Estonii.

Autor treści:
Estonia

Estonia nie prowadzi obecnie ogólnej strony internetowej ani bazy danych poświęconej mediatorom. Zgodnie z estońską ustawą o postępowaniu pojednawczym rolę rozjemcy może pełnić każda osoba spełniająca wymogi określone w ustawie. Działalność rozjemców nie podlega nadzorowi państwa.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu pojednawczym rozjemcą może zostać:

  1. osoba fizyczna, której strony powierzyły przeprowadzenie postępowania pojednawczego i do której zwróciły się o pomoc w rozstrzygnięciu sporu. Rozjemca może występować za pośrednictwem osoby prawnej, z którą wiąże go stosunek zatrudnienia lub inny rodzaj stosunku umownego;
  2. adwokat – lista członków Estońskiej Izby Adwokackiej jest dostępna na jej stronie internetowej;
  3. notariusz – lista kancelarii notarialnych jest dostępna na stronie internetowej Izby Notarialnej;
  4. w przypadku przewidzianym w ustawie o postępowaniu pojednawczym – państwowy lub samorządowy organ rozjemczy.

Niektóre spory dotyczące praw autorskich (zob. ustawa o prawie autorskim) rozstrzyga komisja ekspertów z dziedziny prawa autorskiego, która pełni rolę rozjemcy. Komisja ta została powołana w ramach struktur Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wprawdzie w ustawie o Kanclerzu Sprawiedliwości nie używa się terminu „rzecznik praw obywatelskich”, jednak faktycznie Kanclerz Sprawiedliwości pełni również funkcję rzecznika praw obywatelskich, monitoruje bowiem przestrzeganie przez instytucje rządowe podstawowych praw i wolności człowieka, a także zasad dobrych rządów. Monitoruje on również działalność władz lokalnych, osób prawnych prawa publicznego oraz podmiotów prywatnych wykonujących funkcje publiczne. Począwszy od 2011 r., na mocy art. 4 Konwencji o prawach dziecka, Kanclerz Sprawiedliwości pełni także funkcję rzecznika praw dziecka. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Kanclerza Sprawiedliwości.

Rozstrzyganie sporów zbiorowych pracy jest zadaniem rozjemcy publicznego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej.

Można również zwrócić się do następujących organizacji pozarządowych:

  • Estońska Unia na rzecz Dobra Dziecka jest stowarzyszeniem nienastawionym na zysk działającym na rzecz ochrony praw dziecka. Do jej zadań należy m.in. udzielanie porad rodzicom, którzy zamierzają uzyskać separację lub rozwód, i zachęcenie ich do skorzystania z usług rozjemców w celu ochrony interesów ich dzieci. Unia organizuje szkolenia w dziedzinie mediacji rodzinnej.
  • Estońskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli ustanowiło organ pojednawczy na potrzeby pozasądowego rozwiązywania sporów ubezpieczeniowych. Formalnie rzecz biorąc, jest to rozjemca, a nie organ pojednawczy w rozumieniu ustawy o postępowaniu pojednawczym.
  • Estońskie Biuro ds. Ubezpieczenia Pojazdów ustanowiło organ pojednawczy na potrzeby pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących ubezpieczenia pojazdów. Formalnie rzecz biorąc, jest to rozjemca, a nie organ pojednawczy w rozumieniu ustawy o postępowaniu pojednawczym.
  • Mediatorów rodzinnych w Estonii reprezentują obecnie Estońskie Stowarzyszenie Mediatorów oraz Instytut Mediacji.
Ostatnia aktualizacja: 09/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.