Mediatorzy

Litwa

Na Litwie nie ma centralnego organu odpowiedzialnego za mediację. Po wdrożeniu dyrektywy 2008/52/WE rozpoczną się prace w tym obszarze.

Autor treści:
Litwa

Jak znaleźć mediatora na Litwie?

Na Litwie istnieje możliwość skorzystania z sądowego i pozasądowego postępowania mediacyjnego. Usługi mediacji pozasądowej są zazwyczaj świadczone przez prawników.

Mediacja sądowa jest metodą rozstrzygania sporów, dzięki której strony w sprawach cywilnych mogą bezkonfliktowo osiągnąć porozumienie przy pomocy jednego lub większej liczby mediatorów (pośredników).

Mediację sądową prowadzą mediatorzy. Są to specjalnie przeszkoleni sędziowie, asystenci sędziowscy lub inne odpowiednio wykwalifikowane osoby, których nazwiska znajdują się na liście mediatorów sądowych. Dnia 28 stycznia 2011 r. Rada Sądownictwa na swoim posiedzeniu uzgodniła, że mediację sądową w postępowaniu cywilnym można stosować we wszystkich litewskich sądach, a także że usługi te powinny być dostępne niezależnie od regionu.

Mediacja sądowa jest świadczona bezpłatnie. Ponadto rozstrzygnięcie sprawy cywilnej w drodze mediacji pozwala znacznie zaoszczędzić czas i wysiłek, które w przeciwnym razie trzeba byłoby poświęcić na postępowanie sądowe. Poza tym można również zaoszczędzić pieniądze, ponieważ w przypadku zawarcia ugody w drodze mediacji sądowej 75 % opłaty sądowej podlega zwrotowi.

Przewodniczący składu sędziowskiego może skierować sprawę do mediacji sądowej. O przeprowadzenie mediacji może wnioskować każda ze stron postępowania. Kierując sprawę na drogę mediacji sądowej, sędzia wyjaśnia stronom, na czym ona polega. O wyborze lub zmianie mediatora decyduje prezes sądu, sędzia kierujący pracami wydziału cywilnego lub wskazany przez nich sędzia. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, można wyznaczyć dwóch mediatorów. Wyznaczając mediatora, sąd bierze pod uwagę opinię stron wyrażoną podczas składania wniosku o przeprowadzenie mediacji lub udzielania zgody na jej przeprowadzenie.


W mediacji sądowej mogą uczestniczyć jedynie strony postępowania, osoby trzecie oraz ich pełnomocnicy. W mediacji mogą uczestniczyć także inne osoby na wniosek którejkolwiek ze stron lub za jej zgodą, jeżeli udział tych osób może pomóc w rozstrzygnięciu sprawy. Przebiegu postępowania mediacyjnego się nie protokołuje.

Postępowanie mediacyjne można zakończyć, jeżeli strony uzgodniły rozwiązanie sporu i podpisały ugodę sądową, którą następnie zatwierdzi przewodniczący składu sędziowskiego.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.