Mediatorzy

Malta

W tej sekcji portalu zawarto informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora na Malcie.

Autor treści:
Malta

Jak znaleźć mediatora na Malcie?

Maltański Ośrodek Mediacji (Malta Mediation Centre) przekazuje zainteresowanym stronom listę mediatorów odpowiednio akredytowanych przez Ośrodek. Zarówno w przypadku dobrowolnej mediacji, jak i mediacji skierowanej do Ośrodka przez sąd lub z mocy prawa, strony sporu wybierają mediatora z listy akredytowanych mediatorów, o ile wybrana osoba zostanie zaakceptowana przez wszystkie strony sporu. Jeżeli strony nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie wyboru mediatora, Ośrodek wyznacza kolejną osobę z listy zatwierdzonych mediatorów.

W przypadku mediacji rodzinnej strony mogą, za obopólną zgodą, wybrać dowolnego mediatora z listy osób powołanych do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości (w takim przypadku strony same ponoszą koszty mediacji) albo mediatora wyznacza sąd na zasadach rotacyjnych z listy osób wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji mediatorów sądowych [wynagrodzenie mediatora wypłaca wówczas Sekretarz ds. Sądów Cywilnych (Registrar of Civil Courts and Tribunals)].

Obecnie nie funkcjonuje rejestr w formie elektronicznej. Więcej informacji można jednak znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej Ośrodka. Można również skontaktować się z Ośrodkiem za pośrednictwem Sekretarza w siedzibie Maltańskiego Ośrodka Mediacji pod adresem Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Z Sekretarzem można skontaktować się telefonicznie pod numerem +356 23279220 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail info@mediation.mt.

Ostatnia aktualizacja: 28/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.