Mediatorzy

Portugalia

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Portugalii.

Autor treści:
Portugalia

Mediatorzy zatrudnieni w jednej z publicznych służb mediacyjnych lub w sądach ds. drobnych roszczeń (sądach pokoju – julgados de paz) muszą zostać wpisani do jednego z wykazów osób uprawnionych do prowadzenia mediacji. Wpis do tych wykazów uregulowano w ministerialnym rozporządzeniu wykonawczym (Portaria) nr 282/2010 z dnia 25 maja 2010 r. oraz ministerialnym rozporządzeniu wykonawczym nr 283/2010 z dnia 19 października 2010 r.

Za regulacje dotyczące mediacji publicznej odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wymiaru Sprawiedliwości (Direção-Geral da Política de Justiça – DGPJ), która podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. DGPJ nie podaje wprawdzie informacji na temat tego, w jaki sposób znaleźć mediatora, jednak publikuje wspomniane wyżej wykazy mediatorów. Można je znaleźć pod następującymi adresami:

Wykaz mediatorów w sprawach rodzinnych

Wykaz mediatorów z zakresu prawa pracy

Wykaz mediatorów z zakresu prawa karnego

Wykaz mediatorów przy sądach pokoju (Julgados de Paz)

Ostatnia aktualizacja: 18/07/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.