Mediátori

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Zoznamy inštitúcií a osôb oprávnených viesť mediačné konanie (ďalej len „zoznamy stálych mediátorov“) vedú predsedovia krajských súdov a možno ich nájsť na ich webových stránkach týchto súdov. Mediátorov do zoznamu pridá a zo zoznamu ich odstráni predseda príslušného krajského súdu.

Mediátori sa spravidla špecializujú na konkrétne typy mediácie: mediácia v občianskoprávnych veciach (mediácia v obchodných, v rodinných, v pracovnoprávnych veciach atď.), mediácia v trestných veciach alebo vo veciach týkajúcich sa maloletých.

Vzhľadom na platné právne predpisy neexistuje žiaden centrálne vedený register mediátorov. Ministerstvo spravodlivosti v súčasnosti realizuje projekt „Podpora alternatívnych metód riešenia sporov zlepšovaním zručností mediátorov, zriadením národného registra mediátorov a vykonávaním informačných činností“. Jedným z cieľov tohto projektu je vytvoriť národný register mediátorov – všeobecne dostupnú databázu mediátorov pôsobiacich v Poľsku.

Základné informácie o pravidlách, postupoch a praktických aspektoch mediácie v Poľsku možno nájsť v časti webového sídla ministerstva spravodlivosti venovanej Mediácii, ako aj na adrese uvedeného projektu.

Je prístup do zoznamov mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do zoznamov mediátorov je bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Mali by ste využiť zoznamy stálych mediátorov vypracované predsedami krajských súdov alebo využiť služby mediačných centier alebo jednotlivých mediátorov. Informácie a kontaktné údaje sa zvyčajne nachádzajú na webových lokalitách príslušných súdov, centier alebo mediátorov.

Posledná aktualizácia: 16/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.