Mediatorji

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Kako poiskati mediatorja na Poljskem

Sezname institucij in oseb, pooblaščenih za vodenje postopkov mediacije (sezname stalnih mediatorjev), vodijo predsedniki regionalnih sodišč in so na voljo na spletnih straneh teh sodišč. Mediatorje na seznam dodaja in z njih odstrani predsednik ustreznega regionalnega sodišča.

Praviloma so mediatorji specializirani za posebne vrste mediacije: mediacijo v civilnih zadevah (komercialna mediacija, družinska mediacija, delovno pravo itd.), mediacijo v kazenskih zadevah ali v zadevah, ki vključujejo mladoletnike, itd.

Zaradi vrste veljavne pravne ureditve ni centralnega registra mediatorjev. Ministrstvo za pravosodje trenutno izvaja projekt „Spodbujanje alternativnih metod reševanja sporov z izboljšanjem usposobljenosti mediatorjev, vzpostavitvijo nacionalnega registra mediatorjev in izvajanjem informacijskih dejavnosti“. Eden od ciljev tega projekta je vzpostaviti nacionalni register mediatorjev – splošno dostopno podatkovno zbirko mediatorjev, ki delujejo na Poljskem.

Osnovne informacije o pravilih, postopkih in praktičnih vidikih mediacije na Poljskem so na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje o mediaciji in na spletišču zgoraj navedenega projekta.

Ali je dostop do seznamov mediatorjev brezplačen?

Da, dostop do seznamov mediatorjev je brezplačen.

Kako poiskati mediatorja na Poljskem

Uporabite sezname stalnih mediatorjev, ki jih pripravijo predsedniki regionalnih sodišč, oziroma uporabite storitve centrov za mediacijo ali posameznih mediatorjev. Informacije in kontaktni podatki so običajno na voljo na spletišču pristojnih sodišč, centrov ali mediatorjev.

Zadnja posodobitev: 16/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.