Mediátori

Bulharsko

V tejto časti sa uvádza ako nájsť mediátora v Bulharsku.

Autor obsahu
Bulharsko

Ako nájsť mediátora v Bulharsku

Ministerstvo spravodlivosti vedie Jednotný register mediátorov.

Register obsahuje tieto údaje:

  • Osobné informácie o jednotlivcoch, ktorí sú zapísaní ako mediátori – vzdelanie, jazykové znalosti a ďalšiu kvalifikáciu v oblasti mediácie.
  • Kontaktné údaje mediátora – úradnú adresu, telefónne číslo a emailovú adresu.

Ministerstvo spravodlivosti tiež vedie register organizácií, ktoré boli akreditované na poskytovanie odbornej prípravy v oblasti mediácie.

Zápisy v registri sa vykonávajú na základe týchto právnych predpisov:

  • Zákon o mediácii
  • Nariadenie č. 2 z 15. marca 2007 (vydané ministerstvom spravodlivosti), v ktorom sa ustanovujú podmienky a proces schvaľovania organizácií, ktoré môžu poskytovať odbornú prípravu v oblasti mediácie, požiadavky odbornej prípravy, postup zápisu, vyčiarknutia a vypustenia mediátorov z jednotného registra a procesné a etické pravidlá správania pre mediátorov.

Je prístup do bulharského registra mediátorov bezplatný?

Prístup do bulharského jednotného registra mediátorov je bezplatný a možný z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti. Osoby a organizácie, ktoré si želajú zapísať sa do registra organizácií poskytujúcich odbornú prípravu v oblasti mediácie musia za tento zápis zaplatiť poplatok.

Ako hľadať mediátora v Bulharsku?

Na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti môžete nájsť úplný zoznam osôb, ktoré sú kvalifikované a oprávnené na vykonávanie mediácie v Bulharskej republike. Mediátorov môžete hľadať podľa miesta a oblasti mediácie (napr. mediácia v komerčnej, obchodnej alebo rodinnej oblasti).

K dispozícii sú kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy. V prípade, že potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, môžete kontaktovať správcov registra mediátorov.

Posledná aktualizácia: 09/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.