Mediátori

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Podľa zákona o mediácii [Narodne novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 18/11] a pravidiel týkajúcich sa registra mediátorov a noriem akreditácie mediačných inštitúcií a mediátorov [Narodne novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 59/11] ministerstvo spravodlivosti vedie register mediátorov.

Nájsť mediátora

Mediačné konania mimo súdov boli už mnoho rokov veľmi úspešné v mediačných centrách Chorvátskej obchodnej komory (Centri za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), Chorvátskej obchodnej a remeselnej komory (Centri za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori), Chorvátskej asociácii zamestnávateľov (Centri za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca), ale aj v rámci Chorvátskej mediačnej asociácie (Hrvatska udruga za mirenje), Chorvátskej advokátskej komory (Hrvatska odvjetnička komora), Chorvátskej rady pre poisťovníctvo (Hrvatski ured za osiguranje) a Úradu sociálneho partnerstva vlády Chorvátskej republiky (Ured za socijalno partnerstvo Vlade Republike Hrvatske). Mediácia s vybraným mediátorom sa však môže uskutočniť aj mimo uvedených centier.

Posledná aktualizácia: 18/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.