Mediátori

Estónsko

V tejto časti nájdete pomoc pri hľadaní mediátora v Estónsku.

Autor obsahu
Estónsko

Estónsko nemá v súčasnosti všeobecnú webovú lokalitu ani databázu týkajúcu sa mediátorov. V estónskom práve zmierovacie konanie upravuje zákon. Podľa zákona o zmierovacom konaní môže ako zmierovateľ konať osoba, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v uvedenom zákone. Činnosť zmierovateľov nie je monitorovaná štátom. Podľa zákona o zmierovacom konaní zmierovateľom môže byť:

  1. fyzická osoba poverená stranami, aby uskutočnila zmierovacie konanie a pomohla vyriešiť spor. Zmierovateľ môže konať prostredníctvom právnickej osoby, s ktorou má zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah:
  2. právny zástupca – zoznam členov estónskej advokátskej komory je k dispozícii na jej webovej lokalite;
  3. notár – zoznam notárskych úradov je k dispozícii na webovej lokalite notárskej komory,
  4. v prípade stanovenom v zákone o zmierovacom konaní, štátny zmierovací orgán alebo zmierovací orgán miestnej samosprávy.

Niektoré spory týkajúce sa autorských práv (pozri zákon o autorských právach) rieši výbor odborníkov v oblasti autorských práv v úlohe zmierovateľa. Tento výbor bol zriadený v rámci ministerstva kultúry.

Hoci pojem „ombudsman“ sa v zákone o verejnom ochrancovi práv nepoužíva, verejný ochranca práv vykonáva aj funkciu ombudsmana pri monitorovaní, či štátne orgány dodržiavajú základné ľudské práva a zásady dobrej správy vecí verejných. Monitoruje aj miestne samosprávy, právnické osoby vo verejnom práve a súkromné subjekty vykonávajúce verejné funkcie. Od roku 2011 vykonáva verejný ochranca práv aj funkciu ombudsmana pre deti podľa článku 4 Dohovoru o právach dieťaťa. Ďalšie informácie možno nájsť na webovej lokalite verejného ochrancu práv.

Riešenie kolektívnych pracovných sporov je úlohou štátneho zmierovateľa a viac informácií je k dispozícii na webovej lokalite.

V tejto oblasti navyše pôsobia tieto mimovládne organizácie:

  • Estónska únia pre blaho detí je neziskové združenie podporujúce práva detí. Medzi jej aktivity patrí poskytovanie poradenstva rodičom, ktorí sa chcú rozísť alebo rozviesť. Usiluje sa motivovať ich k využitiu služieb zmierovateľov s cieľom ochrániť záujmov ich detí. Únia organizuje školenia o zmierovacom konaní pre rodiny.
  • V rámci Estónskeho poisťovacieho združenia pôsobí poisťovací mediátor na riešenie sporov medzi poistencami a poisťovňami alebo poisťovacími maklérmi. Formálne povedané, ide o zmierovateľa, a nie zmierovací orgán v zmysle zákona o zmierovacom konaní.
  • Estónsky fond poistenia motorových vozidiel zriadil zmierovací orgán pre záležitosti poistenia motorových vozidiel, ktorý sa zaoberá mimosúdnym riešením sporov v danej oblasti. Formálne povedané, ide o zmierovateľa, a nie zmierovací orgán v zmysle zákona o zmierovacom konaní.
  • V Estónsku sú v súčasnosti rodinní mediátori zastúpení Estónskou asociáciou mediátorovInštitútom pre mediáciu.
Posledná aktualizácia: 09/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.