Mediátori

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Ústav mediátorov Írska (Mediators Institute of Ireland – MII) má online databázu mediátorov pre široký okruh oblastí, v ktorých sa môže vyžadovať mediátor. Medzi tieto oblasti patrí občianska a obchodná oblasť, ako aj oblasť rodiny, poľnohospodárstva, poistenia, životného prostredia a zdravotnej starostlivosti.

MII sleduje tieto ciele:

  • viesť profesiu mediátora na celoštátnej úrovni,
  • podporovať našich členov pri poskytovaní čo najlepších profesijných mediačných postupov,
  • podporovať a zverejňovať pozitívny vplyv mediácie na írsku spoločnosť,
  • nepretržite monitorovať a zlepšovať odbornú prípravu mediátorov MII a dohľad nad nimi,
  • udržiavať najvyššie odborné štandardy vo všetkých oblastiach našej činnosti,
  • snažiť sa o dosiahnutie excelentnosti v oblasti mediácie a podporovať ju.

Adresa

Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Kontaktné údaje

Telefón: 01 6099190

E-mail: info@themii.ie

Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.